47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Táto trieda zahŕňa maloobchodných predaj činností cez mail alebo Internet, t.j. maloobchodný predaj činností, ktoré si kupujúci vyberie na základe reklamy, katalógov, z podomových informácií na internetovej stránke alebo nejakých iných prostriedkov propagácie a zašle svoju objednávku poštou, telefonicky alebo cez internet (zvyčajne špecifickým spôsobom uvedeným na internetovej stránke). Výrobky sa môžu buď priamo stiahnuť z internetu alebo sa fyzicky doručia zákazníkovi.
Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku prostredníctvom zásielkového predaja
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobku cez internet
Táto trieda tiež zahŕňa:
– priamy predaj prostredníctvom televízie, rádia a telefónu
– maloobchodné dražby na internete
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj motorových vozidiel a náhradných dielov a príslušenstiev motorových vozidiel cez internet, pozri skupiny 45.1, 45.3
– maloobchodný predaj motocyklov a náhradných dielov a príslušenstiev motocyklov cez internet, pozri 45.40

4791

47.99 Ostatný maloobchod mimo predajní stánkov a trhov

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zahrnutý v predchádzajúcich skupinách:
• priamym predajom alebo predajom prostredníctvom podomových obchodníkov
• prostredníctvom predajných automatov atď.
– priamy predaj palív (vykurovací olej, palivové drevo, atď.), doručené k zákazníkovi
– činnosti dražieb mimo obchod (maloobchod, okrem internetu)
– maloobchodný predaj (mimo obchod) sprostredkovateľmi

4799

74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

Táto trieda zahŕňa širokú škálu služieb, ktoré sú najčastejšie poskytované komerčným klientom. Zahŕňa tie činnosti, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň odborných, vedeckých a technických znalostí, ale nezahŕňa pretrvávajúce, bežné obchodné služby, ktoré majú zväčša krátkodobý charakter.
Táto trieda zahŕňa:
– sprostredkovateľské obchodné činnosti, t.j. sprostredkovanie kúpy alebo predaja v rámci malého a stredného podnikania, vrátane znaleckých činností, okrem sprostredkovania nehnuteľností
– činnosti v oblasti sprostredkovania patentov (zabezpečenie kúpy alebo predaja patentov)
– činnosti v oblasti ohodnocovania, okrem ohodnocovania nehnuteľností a poistenia (starožitnosti, šperky atď.)
– overovanie faktúr a informácie o prepravných tarifách
– činnosti týkajúce sa predpovede počasia
– poradenstvo v oblasti bezpečnosti
– poradenstvo v oblasti agronómie
– poradenstvo v oblasti životného prostredia
– iné technické poradenstvo
– iné poradenské služby okrem poradenstva v oblasti architektúry, inžinierskych činností a riadenia
– stavebný dozor
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti realizované agentmi a agentúrami zastupujúcimi jednotlivcov s cieľom zaobstarávania angažmán vo filmovej, divadelnej produkcii alebo v iných oblastiach zábavy, športových podujatí a vyhľadávanie vydavateľov, producentov pre knihy, hry, umelecké diela, fotografie atď.
Táto trieda vylučuje:
– veľkoobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel v rámci dražby, pozri 45.1
– on-line činnosti v oblasti dražieb (maloobchod), pozri 47.91
– činnosti spojené s dražbou domov (maloobchod), pozri 47.79
– činnosti sprostredkovateľov v oblasti nehnuteľností, pozri 68.31
– činnosti v oblasti vedenia účtovných kníh, pozri 69.20
– činnosti poradcov pre oblasť podnikania a riadenia, pozri 70.22
– činnosti poradcov pre oblasť architektúry a inžinierskych činností, pozri 71.1
– priemyselný a strojárenský dizajn, pozri 71.12, 74.10
– veterinárne testovanie a kontrola súvisiaca s potravinárskou výrobou, pozri 71.20
– umiestnenie reklamy a iné reklamné dizajny, pozri 73.11
– zabezpečenie stojanov a iných výstavných nosičov, pozri 73.11
– činnosti organizátorov kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30
– činnosti nezávislých aukcionárov, pozri 82.99
– riadenie vernostných programov, pozri 82.99
– poradenstvo v oblasti spotrebných úverov a zadĺženosti, pozri 88.99

7490

56.30 Služby pohostinstiev

Táto trieda zahŕňa prípravu a podávanie nápojov na okamžitú konzumáciu v zariadeniach.
Táto trieda zahŕňa služby:
– barov
– hostincov, krčiem
– koktailových barov
– diskoték (predovšetkým s podávaním nápojov)
– pivární
– kaviarní
– barov s ovocnými džúsmi
– mobilných stánkov s predajom nápojov
Táto trieda vylučuje:
– opätovný predaj balených/pripravených nápojov, pozri 47
– maloobchodný predaj nápojov prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.99
– prevádzkovanie diskoték a tanečných klubov bez podávania nápojov, pozri 93.29

5630

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

Táto trieda zahŕňa poskytovanie jedál zákazníkom s obsluhou keď sedia alebo samoobslužným výberom z vystavených jedál konzumujú pripravené jedlá v zariadeniach alebo si ich zoberú so sebou alebo sa jedná o donášku domov. Táto trieda zahŕňa aj prípravu a podávanie jedál na okamžitú konzumáciu z pojazdných vozidiel alebo nepojazdných vozíkov a vozov.
Táto trieda zahŕňa:
– reštaurácie
– samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne
– zariadenia rýchleho občerstvenia
– zariadenia predávajúce jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou
– vozíky s predajom zmrzliny
– pojazdné vozíky s predajom jedál a nápojov
– prípravu jedál a nápojov v stánkoch na trhu
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti reštaurácií a barov spojené s dopravou, ak sú vykonávané inou jednotkou
– činnosti cukrární
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj potravín prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.99
– prevádzku stravovacích služieb na základe povolenia, pozri 56.29

5610

47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj použitých kníh
– maloobchodný predaj iného použitého tovaru
– maloobchodný predaj starožitností
– činnosti aukčných domov (maloobchod)
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel, pozri 45.1
– činnosti dražieb na internete a iných aukcií mimo obchodu (maloobchod), pozri 47.91, 47.99
– činnosti záložní, pozri 64.92

4779

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Táto divízia zahŕňa nákup a následný predaj (predaj bez transformácie) nového alebo použitého tovaru určeného predovšetkým najširšej verejnosti pre osobnú alebo domácu spotrebu resp. použitie, uskutočňovaný obchodmi, obchodnými domami, predajnými stánkami, zásielkovými obchodmi, podomovými obchodníkmi a pouličnými predavačmi, spotrebnými družstvami atď.
Maloobchod je klasifikovaný v prvom rade podľa miesta predaja (maloobchodný predaj v predajniach: skupiny 47.1-47.7; maloobchod mimo predajní: skupiny 47.8-47.9). Maloobchod v predajniach zahŕňa maloobchod s použitým tovarom (trieda 47.79). Maloobchod v obchodoch sa ďalej delí na špecializovaný maloobchodný predaj (skupiny 47.2-47.7) a nešpecializovaný maloobchodný predaj (skupina 47.1). Vyššie uvedené skupiny sa ďalej rozdeľujú podľa rozsahu predávaných produktov. Predaj mimo obchodov je rozdelený podľa formy predaja, ako sú predaj prostredníctvom stánkov a na trhoch (skupina 47.8) a iný maloobchodný predaj mimo predajní ako napr. zásielkový obchod, podomový predaj, nákup s donáškou, nákup prostredníctvom predajných automatov atď. (skupina 47.9).
Tovar predávaný v tejto časti je obmedzený na tovar obvykle nazývaný ako spotrebný tovar alebo maloobchodný tovar. Tovar, ktorý obvykle nevstupuje do maloobchodného predaja, ako napr. obilniny, rudy, priemyselné stroje atď. sem nepatrí. Táto divízia zahŕňa aj jednotky primárne zapojené do predaja širokej verejnosti, od výstavných sprostredkovateľov, výrobky ako sú napr. osobné počítače, kancelárske potreby, farbivo a rezivo, aj keď tieto výrobky nemusia byť určené pre osoby alebo domácnosti. Manipulácia, ktorá je obvyklá pri obchodovaní neovplyvňuje základný charakter sprostredkovania a môže zahŕňať napr. triedenie, oddeľovanie, miešanie a balenie.
Táto divízia zahŕňa aj maloobchodný predaj uskutočňovaný komisionármi a sprostredkovateľmi a činnosti maloobchodných aukčných (dražobných) domov.
Táto divízia vylučuje:
– predaj farmárskych výrobkov prostredníctvom farmárov, pozri divíziu 01
– výrobu a predaj tovarov, ktoré sú bežne klasifikované ako výroba v divíziách 10 – 32
– predaj motorových vozidiel, motocyklov a ich dielov, pozri divíziu 45
– obchod s obilninami, zrnom, rudami, surovou ropou, priemyselnými chemikáliami, železom a oceľou a priemyselnými strojmi a zariadeniami, pozri divíziu 46
– predaj potravín a nápojov na spotrebu v prevádzkach a predaj odnášanej potravy, pozri divíziu 56
– prenájom a požičiavanie spotrebného tovaru širokej verejnosti, pozri skupinu 77.2

47