80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

Táto trieda zahŕňa:
– priame alebo diaľkové monitorovanie elektronických bezpečnostných poplašných systémov ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, vrátane ich inštálacie a údržby – inštaláciu, opravu, prestavbu a úpravu mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok v spojitosti s ich následným priamym alebo
diaľkovým monitorovaním
Jednotky, ktoré vykonávajú túto činnosť sa môžu zaoberať aj predajom bezpečnostných systémov, mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok.
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu bezpečnostných systémov ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, bez ďalšieho monitorovania, pozri 43.21
– predaj elektrických bezpečnostných systémov, mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok bez ďalšieho monitorovania a zabezpečenia inštalačných a údržbových služieb, pozri 47.59
– poradenstvo v oblasti bezpečnosti, pozri 74.90
– činnosti v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku, pozri 84.24
– kľúčová služba – zabezpečenie duplikátov kľúčov, pozri 95.29

8020

68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a prevádzku vlastných alebo prenajatých nehnuteľností:
• obytných budov a obydlí
• neobytných budov vrátane výstavných hál, skladovacích priestorov, nákupných centier a predajných stredísk
• pozemkov
– poskytovanie domov a zariadených alebo nezariadených bytov alebo apartmánov pre trvalejšie použitie, spravidla na niekoľko mesiacov alebo rokov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– vypracovanie stavebných projektov pre vlastné účely
– prevádzku miest pre obytné prívesy
Táto trieda vylučuje:
– prevádzku hotelov, penziónov, kempov vrátane kempov pre obytné prívesy a iných neobytných alebo krátkodobých ubytovacích zariadení, pozri divíziu 55

6820

43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení

Táto trieda zahŕňa inštaláciu kanalizačných, výhrevných a klimatizačných systémov, vrátane prístavby, prestavby, údržby a opravy.
Táto trieda zahŕňa:
– inštaláciu v budovách alebo iných stavebných objektoch:
• vykurovacích systémov (elektrina, plyn a nafta)
• pecí a chladiacich veží
• neelektrických kolektorov solárnej energie
• kanalizačných a sanitárnych zariadení
• zariadení a potrubí na ohrev, ventiláciu, chladenie alebo vzduchotechniku
• plynovodov s príslušenstvom
• rozvodu pary
• kropiacich protipožiarnych systémov
• zavlažovacích systémov na trávniky
– inštaláciu potrubí vrátane čistenia odkvapových rúr
Táto trieda vylučuje:
– inštalovanie elektrických ohrevných systémov, pozri 43.21

4322

28.15 Výroba ložísk ozubených kolies prevodových a ovládacích prvkov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu guľatých a valcových ložísk a ich jednotlivých častí
– výrobu zariadení na mechanický prenos energie:
• prevodové hriadele a páky: vačkový/rozvodný hriadeľ, kľukový hriadeľ, roztáčacie kľuky atď.
• ložiskové púzdra a základné ložiská hriadeľa
– výrobu ozubených kolies, prevodových a pohonných zásobníkov a ostatných automatických prevodníkov rýchlosti
– výrobu spojok a hriadeľových spojok
– výrobu zotrvačníkov a kladiek
– výrobu článkových spojovacích sietí
– výrobu sietí na prenos energie
Táto trieda vylučuje:
– výrobu ostatných sietí, pozri 25.93
– výrobu zariadenia na hydraulický prenos, pozri 28.12
– výrobu hydrostatických prevodoviek, pozri 28.12
– výrobu (elektromagnetických) spojok, pozri 29.31
– výrobu montážnej podskupiny zariadenia na prevod energie identifikovateľných ako časti vozidiel alebo lietadiel, pozri divízie 29 a 30

2815