46.76 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi

Táto trieda zahŕňa:
– veľkoobchodný predaj plastových materiálov v základnej forme
– veľkoobchodný predaj gumy
– veľkoobchodný predaj textilných vlákien atď.
– veľkoobchodný predaj papiera vo veľkom
– veľkoobchodný predaj drahých kameňov

4676

46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom

Táto trieda zahŕňa:
– veľkoobchod s kovovým alebo nekovovým odpadom a šrotom a materiálmi pre recykláciu vrátane zberu, triedenia, separovania, rozmontovania použitého tovaru ako sú automobily s cieľom získania použiteľných častí a dielov, balenie, skladovanie a dodanie, ale bez samotného procesu transformácie. Výsledkom tejto činnosti je zostatková hodnota nakupovanéhoa predávaného odpadu.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– rozmontovanie motorových vozidiel, počítačov, televízorov a iných zariadení s cieľom získať použiteľné časti a diely na predaj
Táto trieda vylučuje:
– zber domáceho a priemyselného odpadu, pozri 38.1
– nakladanie s odpadom, ktorý nie je určený na ďalšie použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale je určený na likvidáciu, pozri 38.2
– spracovanie odpadu a šrotu a iných predmetov na druhotnú surovinu, pri ktorom je potrebný samotný proces premeny (výsledná druhotná surovina je pripravená na ďalšie priame použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale nie je novým konečným produktom), pozri 38.3
– rozmontovanie (rozobratie) motorových vozidiel, počítačov, televízorov a iných zariadení za účelom získania druhotnej suroviny, pozri 38.31
– zošrotovanie lodí, pozri 38.31
– rozrezanie automobilov prostredníctvom mechanického procesu, pozri 38.32
– maloobchod s použitým tovarom, pozri 47.79

4677