32.12 Výroba šperkov a podobných predmetov

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu opracovaných perál
– výrobu drahokamov a polodrahokamov v opracovanom stave vrátane priemyselného opracovania kameňov a syntetických alebo rekonštituovaných drahokamov alebo polodrahokamov
– opracovanie diamantov
– výrobu šperkov z drahých kovov alebo z obyčajných kovov plátovaných drahými kovmi alebo z drahokamov alebo polodrahokamov alebo z kombinácií drahých kovov a drahokamov alebo polodrahokamov alebo iných materiálov
– výrobu zlatníckych výrobkov z drahých kovov alebo obyčajných kovov plátovaných drahými kovmi:
• stolového riadu, mís a tanierov, porcelánového kuchynského riadu, príborov, toaletných predmetov, kancelárskych alebo písacích potrieb, predmetov pre náboženské použitie atď.
– výrobu technických alebo laboratórnych predmetov z drahých kovov (okrem prístrojov a ich častí):
– tégliky, špachtle, stierky, elektrolytické anódy atď.
– výrobu náramkov na hodinky, náramkov, náramkových hodiniek a tabatierok z drahých kovov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– kompletné gravírovanie (rytie) na predmety z drahých kovov alebo obyčajných kovov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu nekovových náramkov na hodinky (z látky, kože, plastu atď.), pozri 15.12
– výrobu predmetov z obyčajného kovu plátovaných drahými kovmi (okrem bižutérie), pozri divíziu 25
– výrobu puzdier na okuliare, pozri 26.52
– výrobu kovových náramkov na hodinky (nie z drahých kovov), pozri 32.13
– výrobu imitácií šperkov, pozri 32.13
– oprava šperkov, pozri 95.25

3212

24 Výroba a spracovanie kovov

Táto divízia zahŕňa činnosti tavenia a/alebo zušľachťovania železných a neželezných kovov z rudy, surového železa alebo šrotu, s využitím elektrometalurgie a iných metalurgických techník. Táto divízia tiež zahŕňa výrobu kovových zliatin a super zliatin, a to pridaním ostatných chemických prvkov do čistých kovov. Výsledok tavenia a zušľachťovania, obyčajne vo forme
ingotu, je použitý pri valcovaní, ťahaní a vytláčaní na výrobu produktov ako hrubé a tenké plechy, pásky, tyče, prúty alebo drôty, rúrky a duté profily v roztavenej forme na výrobu odliatkov a iných základných výrobkov z kovu.

24

20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i n.

Táto trieda zahŕňa:
– výrobu fotografických dosiek, filmov, svetlocitlivého papiera a ostatných citlivých neexponovaných materiálov
– výrobu chemických prípravkov na fotografické použitie
– výrobu želatíny a jej derivátov
– výrobu rozličných chemických výrobkov:
• peptóny, deriváty peptónov, ostatné proteínové substancie a ich deriváty i.n.
• chemicky modifikované oleje a tuky
• materiál použitý pri konečnej úprave textilu a kože
• prášky a pasty použité pri zváraní
• substancie použité na morenie kovu
• hotové prísady do cementu
• aktivovaný uhlík, mastené olejové prísady, hotové gumové akcelerátory, katalyzátory a ostatné chemické výrobky na priemyselné využitie
• antidetonačné prípravky, nemrznúce zmesi
• tekutiny na hydraulický prenos
• zložené diagnostické alebo laboratórne roztoky
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu atramentu na písanie a kreslenie
Táto trieda vylučuje:
– výrobu chemických výrobkov vo veľkom, pozri 20.13, 20.14
– výroba destilovanej vody, pozri 20.13
– výrobu ostatných organických chemikálií, pozri 20.14
– výrobu tlačiarenského atramentu, pozri 20.30
– výrobu asfaltových lepidiel, pozri 23.99

2059

38.32 Recyklácia triedených materiálov

Táto trieda zahŕňa spracovanie kovového a nekovového odpadu a šrotu iných výrobkov na sekundárne surové materiály. Zvyčajne zahŕňa mechanické alebo chemické transformačné procesy.
Tiež zahŕňa: opätovné získanie materiálov z odpadových prútov vo forme (1) roztrieďovania a triedenia návratných materiálov z nie nebezpečného odpadu alebo (2) separovania a triedenia zmiešaného znovu použiteľného materiálu, ako papier, plast, použité plechovky od nápojov a kovy v rozdielnych kategóriách.
Príklady mechanických alebo transformačných procesov:
– mechanická likvidácia kovového odpadu z použitých áut, práčok, bicyklov atď.
– mechanická redukcia veľkých železných kúskov, napr. železničných vagónov
– drvenie kovového odpadu, likvidácia vozidiel po skončení životnosti atď
– ostatné metódy mechanickej úpravy ako rezanie, lisovanie s cieľom znížiť množstvo
– rekultivovanie kovov z fotografického odpadu, napr. roztokov z ustaľovača alebo fotografických filmov a papiera
– rekultivovanie gumy, napr. použitých pneumatík na výrobu sekundárnych surových materiálov
– triedenie a granulovanie plastu na výrobu sekundárnych surových materiálov na tuby, kvetináče, pokrývky a podobné
– spracovanie (čistenie, mletie, brúsenie) plastu alebo gumového odpadu na granule
– likvidácia, čistenie a triedenie skla
– likvidácia, čistenie a triedenie ostatného odpadu, napr. drveného odpadu na získanie sekundárnych surových materiálov
– spracovanie použitých olejov a tukov na varenie na sekundárne surové materiály
– spracovanie ostatného odpadu z jedál, nápojov a tabaku a reziduálnych látok na sekundárne surové materiály
Táto trieda vylučuje:
– výroba nových konečných výrobkov zo sekundárnych surových materiálov (vyrábaných vo vlastnej réžii alebo nie), napr. pradiacich vlákien z brúsnych surových materiálov, výroba celulózy z papierového odpadu, protektorovaných pneumatík alebo výroba kovu z kovového odpadu, pozri zodpovedajúce triedy v sekcii C (výroba)
– následné spracovanie nukleárnych palív, pozri 20.13
– pretavenie železného odpadu, pozri 24.10
– následné získavanie materiálov počas procesu okysličovania a spaľovania odpadu, pozri 38.2
– úprava a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu, pozri 38.21
– úprava organického odpadu na likvidáciu vrátane výroby kompostu, pozri 38.21
– následné získavanie energie počas procesu spaľovania iného ako nebezpečného odpadu, pozri 38.21
– úprava a likvidácia prechodného rádioaktívneho odpadu z nemocníc atď., pozri 38.22
– úprava a likvidácia toxického, kontaminovaného odpadu, pozri 38.22
– veľkoobchod s obnoviteľnými materiálmi, pozri 46.77

3832