P SEKCIA P VZDELÁVANIE

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie.
Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie.
Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov.
Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 – 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 – 6 ISCED sú v 85.42.
Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

P

O SEKCIA O VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Do tejto sekcie patria služby štátneho charakteru bežne vykonávané verejnou správou. Tieto činnosti zahrňujú uzákonenie a právny výklad zákonov a zabezpečenie ich dodržiavania ako aj správu programov, ktoré sú na nich založené, činnosti v oblasti legislatívy, daní, národnej obrany, verejného poriadku a bezpečnosti, imigračné služby, služby v oblasti zahraničných vecí a správy vládnych programov. Táto časť zahŕňa aj povinné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Právna alebo inštitucionálna forma sama o sebe nie je určujúcim faktorom, aby daná činnosť bola zaradená do tejto sekcie, určujúcim faktorom je skôr charakter činnosti popísaný v predchádzajúcom odstavci. To znamená, že činnosti uvedené na iných miestach v NACE nespadajú do tejto sekcie, aj keď ich vykonávajú subjekty verejnej správy. Napríklad správa
vzdelávacieho systému (napr. nariadenia, kontroly, učebné osnovy) spadá do tejto sekcie, ale vyučovanie samotné nie (pozri sekcia P). Väzenské a vojenské nemocnice sú zaradené pod zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (pozri sekcia Q). Podobne aj niektoré činnosti popísané v tejto sekcii môžu byť vykonávané mimovládnymi jednotkami.

O

84.22 Obrana

Táto trieda zahŕňa:
– správu, dohľad a činnosť vojenskej obrany a pozemných, námorných, vzdušných a vesmírnych obranných síl ako sú:
• bojové armádne jednotky, námorné a letecké sily
• technika, doprava, spoje, spravodajská činnosť, materiálne, personálne a iné nebojové zložky a veliteľstvá
• záložné a pomocné sily obrany
• vojenská logistika (poskytovanie zariadení, stavieb, dodávok atď.)
• zdravotnícku činnosť pre vojenské posádky v teréne
– správu, činnosť a podporu jednotiek civilnej obrany
– podporu pre vypracovanie plánov pre mimoriadne situácie a vykonávanie cvičení, v ktorých sú zapojené civilné inštitúcie a obyvateľstvo
– správu politiky výskumu a vývoja v súvislosti s obranou a s tým spojených fondov
Táto trieda vylučuje:
– činnosti týkajúce sa výskumu a experimentálneho vývoja, pozri divíziu 72
– poskytnutie vojenskej pomoci zahraničným krajinám, pozri 84.21
– činnosti vojenských súdov, pozri 84.23
– poskytnutie pomoci pre vnútroštátne naliehavé potreby v prípade katastrof v čase mieru, pozri 84.24
– vzdelávacie činnosti vojenských škôl, fakúlt a akadémií, pozri 85.4
– činnosti vojenských nemocníc, pozri 86.10

8422

64.92 Ostatné poskytovanie úverov

Táto trieda zahŕňa:
– finančné služby týkajúce sa hlavne poskytovania pôžičiek inštitúciami, ktoré nie sú finančnými sprostredkovateľmi, kde poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napr. pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Poskytujú nasledovné druhy služieb:
• poskytovanie spotrebných úverov
• financovanie medzinárodného obchodu
• poskytovanie dlhodobých finančných prostriedkov pre priemysel prostredníctvom priemyselných bánk
• požičiavanie peňazí mimo bankového sektora
• poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku
• služby poskytované v záložniach
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úveru hypotekárnymi úverovými spoločnosťami, ktoré prijímajú aj záruky, pozri 64.19
– operačný lízing, pozri divíziu 77, podľa druhu prenajímaného tovaru
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami, pozri 94.99

6492

61 Telekomunikácie

Táto divízia zahŕňa činnosti poskytovania telekomunikačných a súvisiacich služieb, ktorými sú prenos hlasu, údajov, textu, zvuku a obrazu. Prenosové zariadenia, ktoré vykonávajú tieto činnosti môžu byť založené na samostatnej technológii alebo na kombinácii týchto technológií. Zhodnosť činností klasifikovaných v tejto časti je prenos obsahu bez toho, aby boli zapojené do jeho tvorby. Členenie v tejto časti závisí od typu prevádzkovanej infraštruktúry, ktorá vykonáva tieto činnosti.
V prípade prenosu televíznych signálov sem môže byť zahrnutý aj balík kompletných programových kanálov (vytvorených v divízii 60) v programových balíkoch určených na distribúciu.

61

61.10 Činnosti drôtových telekomunikácií

Táto trieda zahŕňa:
– činnosti prevádzky, údržby alebo poskytovania prístupu k zariadeniam na prenos hlasu, dát, textu, zvuku a obrazu s použitím drôtovej telekomunikačnej infraštruktúry:
• prevádzku a údržbu prepínacích a prenosových zariadení, aby mohlo byť poskytované smerové spojenie prostredníctvom komunikačného káblového vedenia, radarov alebo kombináciu komunikačného káblového vedenia a satelitných spojení
• prevádzku káblových distribučných systémov (napr. distribúcia dátových a televíznych signálov)
• vybavenie telegrafu a iných nehlasových spojení s použitím ich vlastných zariadení
Prenosové zariadenia, ktoré vykonávajú tieto činnosti môžu byť založené na samostatnej technológií alebo na kombinácii technológií.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– získanie prístupu a sieťovej kapacity od vlastníkov a operátorov sietí a poskytovanie telekomunikačných služieb s využitím tejto kapacity pre podnikateľov a domácnosti
– poskytovanie prístupu na internet prostredníctvom operátora drôtovej infraštruktúry
Táto trieda vylučuje:
– predajcov v oblasti telekomunikácií, pozri 61.90

6110

61.20 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

Táto trieda zahŕňa:
– činnosti prevádzky, údržby alebo poskytovania prístupu k zariadeniam na prenos hlasu, dát, textu, zvuku a obrazu s použitím bezdrôtovej telekomunikačnej infraštruktúry
– údržbu a prevádzku číslicovej, celulárnej telekomunikačnej siete a ostatných bezdrôtových telekomunikačných sietí.
Prenosové zariadenia, ktoré vykonávajú tieto činnosti môžu byť založené na samostatnej technológií alebo na kombinácii technológií.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– získanie prístupu a sieťovej kapacity od vlastníkov a operátorov sietí a poskytovanie telekomunikačných služieb (okrem satelitu) s využitím tejto kapacity pre podnikateľov a domácnosti
– poskytovanie prístupu na internet prostredníctvom operátora bezdrôtovej infraštruktúry
Táto trieda vylučuje:
– predajcov v oblasti telekomunikácií, pozri 61.90

6120

47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj použitých kníh
– maloobchodný predaj iného použitého tovaru
– maloobchodný predaj starožitností
– činnosti aukčných domov (maloobchod)
Táto trieda vylučuje:
– maloobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel, pozri 45.1
– činnosti dražieb na internete a iných aukcií mimo obchodu (maloobchod), pozri 47.91, 47.99
– činnosti záložní, pozri 64.92

4779

G SEKCIA G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Táto sekcia zahŕňa veľkoobchodný a maloobchodný predaj (predaj bez transformácie) akéhokoľvek druhu tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s predajom tovaru. Veľkoobchod a maloobchod sú poslednými etapami v distribúcii (rozdeľovaní) tovaru. Do tejto sekcie patria aj opravy motorových vozidiel a motocyklov.
Samotný predaj bez transformácie tovarov predpokladá, že zahŕňa operácie (alebo manipulácie), ktoré súvisia s obchodom, napr. triedenie, klasifikovanie do akostných tried, kompletizácia tovaru, miešanie (primiešavanie) tovaru (napr. piesok), plnenie do fliaš (s alebo bez predchádzajúceho čistenia fliaš), balenie, delenie hromadných zásielok, prebaľovanie pre distribúciu v malých objemoch, skladovanie (aj mrazeného alebo chladeného tovaru).
Divízia 45 zahŕňa všetky aktivity týkajúce sa predaja a opravy motorových vozidiel a motocyklov, zatiaľ čo divízie 46 a 47 zahŕňajú všetky ostatné predajné činnosti. Rozdiely medzi divíziou 46 (veľkoobchod) a divíziou 47 (maloobchod) sú založené na tom, aký je prevládajúci typ zákazníka.
Veľkoobchod je ďalší predaj (predaj bez transformácie) nového alebo použitého tovaru maloobchodníkom, predaj obchodník-obchodník, priemyselným, obchodným, inštitucionálnym alebo profesným užívateľom alebo ďalší predaj iným veľkoobchodníkom alebo je zastúpený obchodníkmi na burze, ktorí predávajú tovar týmto jednotlivcom alebo spoločnostiam.
Základnými typmi obchodov, ktoré sem patria, sú veľkoobchody s tovarmi, t.j. veľkoobchody s dispozičným právom na predávaný tovar, ako napríklad veľkoobchodníci, komisionári, makléri, priemyselní distributéri, vývozcovia, dovozcovia a družstevné nákupné združenia, predajné pobočky a kancelárie (avšak nie maloobchodné), ktoré sú prevádzkované výrobnými alebo baníckymi jednotkami mimo ich závod alebo baňu za účelom predaja vlastných výrobkov a ktoré len neprijímajú objednávky na priamu dodávku zo závodu alebo bane. Patria sem tiež tovaroví a komoditní makléri, komisionálni obchodníci a agenti a zhromažďovatelia, nákupcovia a kooperatívne združenia, zainteresovaní v marketingu poľnohospodárskych produktov.
Veľkoobchodníci často fyzicky kompletizujú, triedia a klasifikujú tovar do väčších zásielok, rozdeľujú veľkoobjemové zásielky na menšie, prebaľujú, redistribuujú tovar v menších zásielkach, napr. liečivá; skladujú, chladia, dodávajú a inštalujú tovar, starajú sa o zvýšenie predaja výrobkov, označujú výrobok.
Maloobchod je následný predaj (predaj bez transformácie) nového a použitého tovaru, prevažne najširšej verejnosti pre osobnú alebo domácu spotrebu alebo použitie, prostredníctvom obchodnej siete, obchodných domov, predajných stánkov, zásielkových obchodov alebo domov, podomových alebo pouličných obchodníkov, spotrebných družstiev, aukčných domov atď. Väčšina maloobchodníkov má k predávanému tovaru vlastnícke právo, ale niektorí pracujú ako sprostredkovatelia pre príkazcu a predávajú na konsignačný sklad alebo pracujú na komisnej báze.

G

20.16 Výroba plastov v primárnej forme

Táto trieda zahŕňa výrobu živice, plastových materiálov a nevulkanizovaných termoplastových elastomerov, miešanie a spájanie živice obvyklým spôsobom, ako aj výrobu neupravenej syntetickej živice.
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu plastov v základných formách:
• polyméry, vrátane polymérov etylénu, propylénu, styrénu, vinylchloridu, vinylacetátu a akrylu
• polyamidy
• fenoplast, epoxidové živice a polyuretány
• alkyd a polyesterové živice a polyétery
• silikóny
• ionomeniče založené na polyméroch
Táto trieda tiež zahŕňa:
– výrobu celulózy a jej chemických derivátov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu umelých a syntetických vlákien, nitiek a priadze, pozri 20.60
– recykláciu plastov pozri 38.32

2016