46.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť

Táto trieda zahŕňa:
– veľkoobchodný predaj elektrických spotrebičov pre domácnosť
– veľkoobchodný predaj rozhlasových a televíznych prijímačov
– veľkoobchodný predaj fotografického a optického tovaru
– veľkoobchodný predaj elektrických vykurovacích zariadení
– veľkoobchodný predaj nahraných magnetofónových pások a videopások, CD, DVD
Táto trieda vylučuje:
– veľkoobchodný predaj nenahraných magnetofónových pások a videopások, CD, DVD, pozri 46.52
– veľkoobchodný predaj šijacích strojov, pozri 46.64

4643

43.91 Pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:
– montáž striech
– pokrývanie striech
Táto trieda vylučuje:
– prenajímanie stavebných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 77.32

4391

43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Táto trieda zahŕňa:
– stavebné činnosti špecializované v jednom aspekte spoločnom pre rôzne druhy stavieb, vyžadujúce špeciálne zručnosti alebo zariadenia:
• stavbu základov vrátane zarážania pilót
• práce na testovaní a zabránení prieniku vlhkosti a vody
• vysúšanie (zbavovanie vlhkosti) budov
• hĺbenie šácht
• montáž oceľových prvkov
• ohýbanie ocele
• murovanie z tehál a murovanie z kameňa
• stavanie a rozoberanie lešení a pracovných plošín, okrem prenájmu lešení a pracovných plošín
• výstavbu komínov a priemyselných pecí
• špeciálne druhy prác vyžadujúce horolezeckú kvalifikáciu a použitie zodpovedajúceho vybavenia, napr. práce vo výškach na výškových budovách
– podmorské práce
– výstavbu nekrytých plaveckých bazénov
– čistenie parou, čistenie pieskom a podobné činnosti pre exteriéry budov
– prenájom žeriavov a iných stavebných zariadení, ktoré nemôžu byť pridelené k určitému typu stavby; s obsluhou
Táto trieda vylučuje:
– prenajímanie stavebných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 77.32

4399

43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:
– prieskumné vŕtanie, prieskumné vrtné práce a odber vzorky z vrtného jadra pre stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely
Táto trieda vylučuje:
– vŕtanie ropných alebo plynových vrtov pre ťažbu, pozri 06.10, 06.20
– testovanie vývrtov a pomocné vrtné služby počas ťažby, pozri 09.90
– vŕtanie vodných studní, pozri 42.21
– hĺbenie šácht, pozri 43.99
– prieskum nálezísk ropy a zemného plynu, geofyzikálny, geologicky a seizmický prieskum, pozri 71.12

4313