43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Táto trieda zahŕňa:
– stavebné činnosti špecializované v jednom aspekte spoločnom pre rôzne druhy stavieb, vyžadujúce špeciálne zručnosti alebo zariadenia:
• stavbu základov vrátane zarážania pilót
• práce na testovaní a zabránení prieniku vlhkosti a vody
• vysúšanie (zbavovanie vlhkosti) budov
• hĺbenie šácht
• montáž oceľových prvkov
• ohýbanie ocele
• murovanie z tehál a murovanie z kameňa
• stavanie a rozoberanie lešení a pracovných plošín, okrem prenájmu lešení a pracovných plošín
• výstavbu komínov a priemyselných pecí
• špeciálne druhy prác vyžadujúce horolezeckú kvalifikáciu a použitie zodpovedajúceho vybavenia, napr. práce vo výškach na výškových budovách
– podmorské práce
– výstavbu nekrytých plaveckých bazénov
– čistenie parou, čistenie pieskom a podobné činnosti pre exteriéry budov
– prenájom žeriavov a iných stavebných zariadení, ktoré nemôžu byť pridelené k určitému typu stavby; s obsluhou
Táto trieda vylučuje:
– prenajímanie stavebných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 77.32

4399

43 Špecializované stavebné práce

Táto divízia zahŕňa špecializované stavebné práce (špeciálne remeslá), t.j. výstavbu častí budov a inžinierskych stavieb alebo prípravu na tento účel. Zvyčajne sa jedná o jednu špecializovanú činnosť spoločnú pre rôzne stavby, ktorá vyžaduje špeciálnu kvalifikáciu alebo zariadenie, patria sem činnosti ako zarážanie kolov a pilierov, zakladanie stavieb, práce na výstavbe kostry budovy, betonárske práce, kladenie tehál a kameňov, lešenárske a pokrývačské práce atď. Patrí sem aj vztyčovanie (montáž) oceľových konštrukcií, za predpokladu, že ich časti neboli vyrobené v tej istej výrobnej jednotke. Špecializované stavebné práce sú väčšinou predmetom čiastkových zmlúv (subdodávok), ale pri rekonštrukcii stavieb sú tieto práce výnimočne vykonávané priamo pre majiteľa nehnuteľnosti (investora).
Patria sem aj kompletizačné a dokončovacie práce.
Zahŕňajú inštalovanie všetkých druhov vybavenia, ktoré robí stavbu ako takú funkčnou. Tieto činnosti sú obvykle vykonávané na mieste stavby, aj keď časť prác môže byť vykonávaná v dielni. Patria sem činnosti ako napríklad inštalatérske práce, inštalovanie vykurovacích a klimatizačných systémov, antén, poplachových systémov a iné elektroinštalačné práce, inštalovanie protipožiarnych systémov, výťahov a eskalátorov atď. Patria sem aj izolačné práce (proti vode, teplu, zvuku), pokrývačské práce, komerčné chladiace práce, inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov pre cesty, železničné dráhy, letiská, prístavy atď. Patria sem tiež opravy, ktoré súvisia s vyššie uvedenými činnosťami.
Dokončovacie stavebné práce zahŕňajú činnosti, ktoré prispievajú ku kompletizácii alebo k dokončeniu stavby, ako napríklad zasklievanie, omietanie, maľovanie a zdobenie, obkladanie stien a podláh, alebo pokrývanie inými materiálmi ako sú napríklad parkety, koberce, tapety atď., pieskovanie podláh, dokončovacie tesárske práce, akustické práce, čistenie okolia atď. Patria sem tiež opravy, ktoré súvisia s vyššie uvedenými činnosťami.
Prenajímanie zariadení s obsluhou je klasifikované spolu so súvisiacou stavebnou aktivitou.

43

43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Táto trieda zahŕňa:
– čistiace práce nových budov po dokončení stavby
– iné kompletizačné a dokončovacie práce i.n.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti interiérových návrhárov, pozri 74.10
– čistenie interiéru budov a iných objektov, pozri 81.21
– špecializované čistenie interiéru a exteriéru budov, pozri 81.22

4339

43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:
– prieskumné vŕtanie, prieskumné vrtné práce a odber vzorky z vrtného jadra pre stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely
Táto trieda vylučuje:
– vŕtanie ropných alebo plynových vrtov pre ťažbu, pozri 06.10, 06.20
– testovanie vývrtov a pomocné vrtné služby počas ťažby, pozri 09.90
– vŕtanie vodných studní, pozri 42.21
– hĺbenie šácht, pozri 43.99
– prieskum nálezísk ropy a zemného plynu, geofyzikálny, geologicky a seizmický prieskum, pozri 71.12

4313

43.1 Demolačné a zemné práce

Táto skupina zahŕňa činnosti prípravy miesta pre stavebné práce vrátane odstránenia pôvodných stavieb a ich častí.

431

F SEKCIA F STAVEBNÍCTVO

Do tejto sekcie patrí všeobecné staviteľstvo a špecializované stavebné práce pre budovy a inžinierske stavby. Patria sem práce na novej výstavbe, opravy, prístavby a prestavby, výstavba prefabrikovaných budov alebo konštrukcií na stavenisku a tiež stavieb dočasného charakteru.
Všeobecné staviteľstvo je výstavba obytných budov, úradov, obchodov a iných verejných a úžitkových budov, fariem atď. alebo výstavba inžinierskych stavieb ako sú diaľnice, cesty, ulice, mosty, tunely, železničné dráhy, letiskové plochy, prístavy a iné vodné projekty, zavlažovacie systémy, kanalizačné siete, priemyselné zariadenia, potrubia a elektrické vedenia, športové zariadenia atď.
Táto práca môže byť vykonávaná vo vlastnej réžii alebo za poplatok alebo na základe zmluvy. Časť prác alebo niekedy dokonca celá reálna práca môže byť vykonaná subdodávateľmi. Patrí sem aj jednotka, ktorá nesie celkovú zodpovednosť za stavebný projekt.
Patrí sem aj oprava budov a inžinierskych stavieb.
Táto sekcia zahŕňa kompletnú výstavbu budov (divízia 41), kompletnú výstavbu inžinierskych stavieb (divízia 42), ako aj špecializované stavebné práce, ak sú vykonávané iba ako súčasť stavebného procesu (divízia 43).
Prenajímanie stavebných zariadení s obsluhou je klasifikované spolu s konkrétnou stavebnou činnosťou, ktorú vykonáva toto zariadenie.
Táto sekcia zahŕňa aj vypracovanie stavebných projektov pre budovy alebo inžinierske stavby na základe prepojenia finančných, technických a materiálnych prostriedkov za účelom realizácie stavebných projektov pre neskorší predaj. Ak tieto činnosti nie sú vykonávané pre neskorší predaj stavebných projektov, ale pre ich prevádzku (napr. prenájom priestoru v týchto budovách, výrobné činnosti v týchto prevádzkach), jednotka nie je klasifikovaná v tejto časti, ale na základe jej prevádzkovej činnosti, t.j. nehnuteľnosti, výroba atď.
Táto sekcia zahŕňa aj vypracovanie stavebných projektov pre budovy alebo inžinierske stavby na základe prepojenia finančných, technických a materiálnych prostriedkov za účelom realizácie stavebných projektov pre neskorší predaj. Ak tieto činnosti nie sú vykonávané pre neskorší predaj stavebných projektov, ale pre ich prevádzku (napr. prenájom priestoru v týchto budovách, výrobné činnosti v týchto prevádzkach), jednotka nie je klasifikovaná v tejto časti, ale na základe jej prevádzkovej činnosti, t.j. nehnuteľnosti, výroba atď.

F

41 Výstavba budov

Táto divízia zahŕňa všeobecné staviteľstvo budov akéhokoľvek druhu. Patria sem stavebné práce na novej výstavbe, opravy alebo údržba, uskutočňovanie prístavieb a prestavieb, výstavba prefabrikovaných budov alebo objektov na stavenisku a tiež stavieb dočasného charakteru.
Patrí sem výstavba obytných budov, úradov, obchodov a iných verejných a úžitkových budov, fariem atď.

41