18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou

Táto skupina zahŕňa tlač výrobkov, napr. novín, kníh, periodík, obchodných formulárov, blahoželaní a ostatných materiálov a súvisiace podporné činnosti, napr. viazanie kníh, služby súvisiace s prípravou dosiek a snímanie údajov. Tlač môže byť realizovaná použitím rôznych techník a rozličných materiálov.

181

18.11 Tlač novín

Táto trieda tiež zahŕňa:
– tlač ostatných periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne
Táto trieda vylučuje:
– nakladateľské podnikanie s tlačou a tlačovinami, pozri 58.1
– fotokopírovanie dokumentov, pozri 82.19

1811

18.12 Iná tlač

Táto trieda zahŕňa:
– tlač časopisov a ostatných periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne
– tlač kníh a brožúr, hudby a hudobných rukopisov, máp, atlasov, plagátov, reklamných katalógov, prospektov a ostatných tlačených reklám, poštových známok, daňových známok, hodnotných dokumentov, šekov a ostatných cenných papierov, plastových čipových kariet, albumov, diárov, kalendárov a ostatných komerčných tlačovín, osobných písacích potrieb a ostatných tlačovín s tlačeným textom, ofsetom, fotogravúrou, flexografickou, filmovou tlačou a ostatnými tlačiarenskými strojmi, rozmnožovacími strojmi, počítačovými tlačiarňami, strojmi na tlač, vrátane rýchlej tlače
– tlač priamo na textil, plast, sklo, kov, drevo a keramiku
Tlačený materiál je zvyčajne chránený autorským právom.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– tlač na štítky, visačky, etikety (litografická tlač, tlač gravúrou, flexografická tlač a ďalšie)
Táto trieda vylučuje:
– výrobu kancelárskych potrieb (zošitov, obalov na spisy, registrov, účtovníckych kníh, obchodných formulárov atď.), ak tlačené informácie nie sú hlavnou charakteristikou, pozri 17.23
– nakladateľské podnikanie s tlačou a tlačovinami, pozri 58.1

1812

18.13 Služby pre tlač a médiá

Táto trieda zahŕňa:
– tvorenie súborov, sádzanie písma, fotografické sádzanie písma, vstup údajov vrátane skenovania a optickej identifikácie znakov elektronického charakteru
– prípravu dátových súbor na multi-mediálne použitie (papier na tlač, CD-ROM, Internet)
– služby súvisiace s výrobou tlačových dosiek vrátane nastavenia obrazu a dosky (pre tlačiarenský spôsob spracovania tlačeného textu a ofsetu)
– príprava valca: gravírovanie a leptanie valcov na tlač gravúrou
– spracovanie dosiek: „počítač na doske“ CTP (tiež fotopolymery)
– príprava dosiek a matríc na pečiatkovanie alebo tlačenie
– prípravu:
• umeleckých prác technického charakteru, ako príprava kameňotlače, drevených blokov
• prezentačných médií, napr. vrchných fólií a ostatných foriem prezentácie
• náčrtov, plánov, makiet atď.
• výroby dokladov
Táto trieda vylučuje:
– špecializované dizajnérske činnosti, pozri 74.10

1813

18.14 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh

Táto trieda zahŕňa:
– služby nasledujúce po tlači ako napr. konečná úprava kníh, brožúr, časopisov, katalógov atď. skladaním, rezaním a obrezávaním, ozdobovaním, spájaním, stehovaním, šitím niťou, lepenou väzbou, rezaním a poťahovaním, lepením, zakladaním, stehovaním, pozlacovaním, špirálovým viazaním a pomocou plastového drôtu
– viazanie a konečné úpravy tlačeného papiera alebo tlačenej lepenky, skladaním, pečiatkovaním, vŕtaním, dierovaním, perforovaním, embosovaním, pripevňovaním, lepením, laminátovaním
– konečné úpravy pre CD-ROMy
– služby súvisiace s posielaním, napr. konečná úprava podľa želania, plnenie obálok
– ostatné konečné úpravy ako razenie, pečiatkovanie, kopírovanie slepeckého písma

1814