63.11 Spracovanie dát poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Táto trieda zahŕňa:
– poskytovanie infraštruktúry pre serverový priestor na internete, služby spracovania dát a súvisiace činnosti.
– špecializované činnosti:
• webové poskytovanie serverového priestoru
• rozdeľovanie serverového priestoru
• využitie serverového priestoru
– poskytovanie služieb v oblasti využitia priestoru
– celkové zdieľanie centrálnych počítačových zariadení klientami
– činnosti spracovania dát: zahŕňajú úplné spracovanie údajov a špecializované správy
• úplné spracovanie dát dodaných klientom
• špecializované výstupy dát dodaných klientom
– služby pre vstup dát
Táto trieda vylučuje:
– činnosti, pri ktorých dodávateľ používa počítač iba ako nástroj, sú klasifikované podľa charakteru poskytnutých služieb

6311

63.12 Služby webového portálu

Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku webových stránok, ktoré sa používajú ako vyhľadávacie prostriedky, aby vygenerovali a zachovávali rozsiahle databázy internetových adries a obsahy v jednoduchom vyhľadávacom formáte
– prevádzku iných webových stránok, ktoré fungujú ako portály na internete, ako sú stránky médií, ktoré poskytujú pravidelne aktualizovaný obsah.
Táto trieda vylučuje:
– vydávanie kníh, novín, denníkov atď. cez internet, pozri divíziu 58
– internetové vysielanie, pozri divíziu 60

6312

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti vedenie účtovných kníh daňové poradenstvo

Táto trieda zahŕňa:
– zaznamenávanie komerčných transakcií z obchodnej a inej činnosti
– vypracovanie alebo audit finančných záznamov
– preverenie finančných záznamov a osvedčenie ich správnosti
– vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
– poradenskú činnosť a zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi
Táto trieda vylučuje:
– činnosti spojené so spracovaním dát a zostavovaním tabuliek, pozri 63.11
– konzultačné činnosti pre riadenie, ako je navrhovanie účtovných systémov, programov pre účtovanie nákladov, postupov na kontrolu rozpočtu, pozri 70.22
– vymáhanie faktúr, pozri 82.91.

6920

62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

Táto trieda zahŕňa ostatné služby informačných technológií a služby súvisiace s počítačom inde neklasifikované ako sú:
– služby obnovy systémov po havárii
– inštalácia softvéru
– inštalácia osobných počítačov
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu sálových a podobných počítačov, pozri 33.20
– programovanie softvéru pre počítače, pozri 62.01
– konzultácie a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, pozri 62.02
– činnosti manažmentu počítačového príslušenstva, pozri 62.03
– spracovanie dát a súvisiace služby, pozri 63.11

6209

58.19 Ostatné vydavateľské činnosti

Táto trieda zahŕňa:
– vydávanie(vrátane on-line):
• katalógov
• fotografií, rytín a pohľadníc
• blahoželaní, pozdravov
• formulárov
• plagátov, reprodukcií umeleckých diel
• reklamných, propagačných materiálov
• iných tlačovín
– on-line publikovanie štatistických a iných informácií
Táto trieda vylučuje:
– vydávanie reklamných novín, pozri 58.13
– on-line poskytnutie softvéru (poskytovanie serverového priestoru a súvisiacich služieb), pozri 63.11

5819

58.29 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru

Táto trieda zahŕňa:
– nakladateľstvo v oblasti hotového (ready-made/neupraveného) softvéru vrátane prekladu alebo prispôsobenia neupraveného softvéru pre určitý trh vo vlastnej réžii:
• operačné systémy
• softvéry pre podnikateľské a iné aplikácie
Táto trieda vylučuje:
– rozmnožovanie softvéru, pozri 18.20
– maloobchodný predaj hotového, neupraveného softvéru, pozri 47.41
– výrobu softvéru, ktorá nie je spojená s nakladaním, vrátane prekladu alebo prispôsobenia neupraveného softvéru pre určitý trh na základe poplatku alebo kontraktu, pozri 62.01
– on-line poskytovanie softvéru (poskytovanie serverového priestoru a súvisiacich služieb), pozri 63.11

5829