62 Počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby

Táto divízia zahŕňa nasledujúce činnosti poskytovania expertíznych činností v oblasti informačných technológií: tvorba, modifikovanie, testovanie a podpora softvéru; navrhovanie a projektovanie počítačových systémov ako integrovaných hardvérových, softvérových a komunikačných počítačových technológií; centrálny manažment a obsluha klientskych počítačových systémov a/alebo zariadení na spracovanie dát a ostatné profesionálne a technické činnosti súvisiace s výpočtovou technikou.

62

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Táto trieda obsahuje poskytovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako je organizačné a strategické plánovanie v rámci firmy, prepracovanie obchodných procesov, zmena riadenia, znižovanie nákladov a ďalšie finančné záležitosti; marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; stratégia v oblasti odmeňovania a odchodu do dôchodku, časový harmonogram výroby; plánovanie kontrol.
K uvedenému poskytovaniu obchodných služieb možno priradiť zabezpečovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory pre obchodné činnosti a verejné služby týkajúce sa:
– navrhovania účtovných metód a postupov, programov na účtovanie nákladov, postupy v oblasti kontroly rozpočtu
– poradenstva a pomoci plánovania, organizácie, zabezpečenia efektívnosti a kontroly, riadenia informácií atď pri obchodných činnostiach a verejných službách
Táto trieda vylučuje:
– navrhnutie počítačového softvéru pre účtovné systémy, pozri 62.01
– právne poradenstvo a zastupovanie, pozri 69.10
– činnosti v oblasti účtovníctva, vedenia účtovných kníh, auditu a daňového poradenstva, pozri 69.20
– poradenstvo v oblasti architektonických a inžinierskych činností, pozri 71.11, 71.12
– konzultačné činnosti v oblasti životného prostredia, agronómie, bezpečnosti a podobné konzultačné činnosti, pozri 74.90
– konzultačné činnosti v oblasti vyhľadávania a umiestňovania zamestnancov, pozri 78.10
– konzultačné činnosti v oblasti vzdelávania, pozri 85.60

7022

62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

Táto trieda zahŕňa ostatné služby informačných technológií a služby súvisiace s počítačom inde neklasifikované ako sú:
– služby obnovy systémov po havárii
– inštalácia softvéru
– inštalácia osobných počítačov
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu sálových a podobných počítačov, pozri 33.20
– programovanie softvéru pre počítače, pozri 62.01
– konzultácie a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, pozri 62.02
– činnosti manažmentu počítačového príslušenstva, pozri 62.03
– spracovanie dát a súvisiace služby, pozri 63.11

6209

62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov

Táto trieda obsahuje projektovanie počítačových systémov integrujúcich hardvér, softvér a komunikačné technológie. Služby môžu obsahovať aj zodpovedajúce školenia užívateľov. Táto trieda zahŕňa aj činnosti spojené s bezpečnosťou informačných systémov (inštalácia firewallov,…).
Táto trieda vylučuje:
– predaj počítačového hardvéru a softvéru, pozri 46.51, 47.41
– inštaláciu sálových a podobných počítačov, pozri 33.20
– inštaláciu a nastavenie personálnych počítačov, pozri 62.09
– inštaláciu softvéru, obnovu počítača po havárii, pozri 62.09

6202