85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo

NACE Kód
8531
NACE Text
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie takého typu vzdelávania, ktoré dáva základ pre celoživotné vzdelávanie a ľudský rozvoj a ktoré podporuje ďalšie vzdelávacie možnosti. Takéto jednotky poskytujú vzdelávanie, ktoré je orientované na viacpredmetový model s využitím odborných pedagógov a dosť často využívajú aj rôznych odborníkov, ktorí vedú vyučovanie v oblasti ich špecializácie.
Špecializácia na predmet na tejto úrovni často začína mať vplyv aj na úroveň vzdelávania tých, ktorí sa venujú všeobecným programom. Takéto vzdelávanie umožňuje získať študentom kvalifikáciu pre ďalšie odborné vzdelávanie alebo pre vstup na vysokú školu bez akejkoľvek špeciálnej prípravy na predmet.
Táto trieda zahŕňa:
– všeobecné vzdelávanie na prvom stupni stredoškolského štúdia, ktoré viac-menej zodpovedá obdobiu povinnej školskej dochádzky
– všeobecné vzdelávanie na druhom stupni stredoškolského štúdia, ktoré v podstate umožňuje prístup k vyššiemu vzdelaniu