71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Táto trieda zahŕňa:
– inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva ) a poradenské činnosti pre:
• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia
• projekty týkajúce sa stavebného inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva
• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti
• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva
– vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď
– geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum
– geodetické činnosti :
• zememeračské činnosti a zameriavania hraníc pozemkov
• činnosti hydrografického merania
• činnosti podpovrchového merania
• kartografické a geoinformatické činnosti
Táto trieda vylučuje:
– skúšobné vrty spojené s ťažobnou činnosťou, pozri 09.10, 09.90
– vývoj alebo dodávka príslušných softvérov, pozri 58.29, 62.01
– činnosti počítačových poradcov, pozri 62.02, 62.09
– technické skúšky, pozri 71.20
– činnosti výskumu a vývoja v oblasti technických vied, pozri 72.19
– špecializované dizajnérske činnosti, pozri 74.10
– letecké snímanie, pozri 74.20

7112

71.12.1 Inžinierske činnosti a poradenstvo

Táto podtrieda zahŕňa:
– inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikélné zákony a princípy inžinierstva ) a poradenské činnosti pre:
• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia
• projekty týkajúce sa stavebného inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva
• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti
• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva
– vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď

71121

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti vedenie účtovných kníh daňové poradenstvo

Táto trieda zahŕňa:
– zaznamenávanie komerčných transakcií z obchodnej a inej činnosti
– vypracovanie alebo audit finančných záznamov
– preverenie finančných záznamov a osvedčenie ich správnosti
– vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
– poradenskú činnosť a zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi
Táto trieda vylučuje:
– činnosti spojené so spracovaním dát a zostavovaním tabuliek, pozri 63.11
– konzultačné činnosti pre riadenie, ako je navrhovanie účtovných systémov, programov pre účtovanie nákladov, postupov na kontrolu rozpočtu, pozri 70.22
– vymáhanie faktúr, pozri 82.91.

6920

70 Vedenie firiem poradenstvo v oblasti riadenia

V tejto divízii je zahrnuté poskytovanie poradenstva a pomoci podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako sú strategické a organizačné plánovanie; finančné plánovanie a rozpočet, marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; časový harmonogram výroby; riadiace plánovanie. Obsahuje aj vykonávanie dohľadu a riadenie ostatných útvarov v rámci jednej spoločnosti alebo podniku, t.j. činnosti vedenia firiem.

70

62 Počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby

Táto divízia zahŕňa nasledujúce činnosti poskytovania expertíznych činností v oblasti informačných technológií: tvorba, modifikovanie, testovanie a podpora softvéru; navrhovanie a projektovanie počítačových systémov ako integrovaných hardvérových, softvérových a komunikačných počítačových technológií; centrálny manažment a obsluha klientskych počítačových systémov a/alebo zariadení na spracovanie dát a ostatné profesionálne a technické činnosti súvisiace s výpočtovou technikou.

62