71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

NACE Kód
7112
NACE Text
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva ) a poradenské činnosti pre:
• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia
• projekty týkajúce sa stavebného inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva
• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti
• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva
- vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď
- geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum
- geodetické činnosti :
• zememeračské činnosti a zameriavania hraníc pozemkov
• činnosti hydrografického merania
• činnosti podpovrchového merania
• kartografické a geoinformatické činnosti
Táto trieda vylučuje:
- skúšobné vrty spojené s ťažobnou činnosťou, pozri 09.10, 09.90
- vývoj alebo dodávka príslušných softvérov, pozri 58.29, 62.01
- činnosti počítačových poradcov, pozri 62.02, 62.09
- technické skúšky, pozri 71.20
- činnosti výskumu a vývoja v oblasti technických vied, pozri 72.19
- špecializované dizajnérske činnosti, pozri 74.10
- letecké snímanie, pozri 74.20