E DODÁVKA VODY ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

NACE Kód
E
NACE Text
SEKCIA E DODÁVKA VODY ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
NACE Definícia
Táto sekcia zahŕňa činnosti súvisiace s manažmentom (vrátane zberu, úpravy a odstraňovania) rozličných foriem odpadu, napr. pevného alebo nepevného priemyselného alebo domáceho odpadu, rovnako ako aj kontaminovaných skládok. Výstup po úprave odpadu môže byť zlikvidovaný alebo sa môže stať vstupom ďalších výrobných procesov. Činnosti dodávky vody takisto patria do tejto sekcie, pretože často sú realizované v súvislosti alebo prostredníctvom jednotiek, ktoré sú takisto zapojené do úpravy odpadových vôd.