85.31.0 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo

NACE Kód
85310
NACE Text
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
NACE Definícia