70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

NACE Kód
7022
NACE Text
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
NACE Definícia
Táto trieda obsahuje poskytovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako je organizačné a strategické plánovanie v rámci firmy, prepracovanie obchodných procesov, zmena riadenia, znižovanie nákladov a ďalšie finančné záležitosti; marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; stratégia v oblasti odmeňovania a odchodu do dôchodku, časový harmonogram výroby; plánovanie kontrol.
K uvedenému poskytovaniu obchodných služieb možno priradiť zabezpečovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory pre obchodné činnosti a verejné služby týkajúce sa:
– navrhovania účtovných metód a postupov, programov na účtovanie nákladov, postupy v oblasti kontroly rozpočtu
– poradenstva a pomoci plánovania, organizácie, zabezpečenia efektívnosti a kontroly, riadenia informácií atď pri obchodných činnostiach a verejných službách
Táto trieda vylučuje:
– navrhnutie počítačového softvéru pre účtovné systémy, pozri 62.01
– právne poradenstvo a zastupovanie, pozri 69.10
– činnosti v oblasti účtovníctva, vedenia účtovných kníh, auditu a daňového poradenstva, pozri 69.20
– poradenstvo v oblasti architektonických a inžinierskych činností, pozri 71.11, 71.12
– konzultačné činnosti v oblasti životného prostredia, agronómie, bezpečnosti a podobné konzultačné činnosti, pozri 74.90
– konzultačné činnosti v oblasti vyhľadávania a umiestňovania zamestnancov, pozri 78.10
– konzultačné činnosti v oblasti vzdelávania, pozri 85.60