69.10 Právne činnosti

NACE Kód
6910
NACE Text
Právne činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– právne zastupovanie pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane či už /alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory:
• poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch
• poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní
• poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
– všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov:
• stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy, a podobné dokumenty súvisiace s vytvorením spoločnosti
• patenty a autorské práva
• vypracovanie listín, vôlí a poručníctva
– ostatné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov
Táto trieda vylučuje:
– právne činnosti súdu, pozri 84.23