73.11 Reklamné agentúry

Táto trieda zahŕňa poskytovanie celej škály reklamných služieb (t.j. od vnútropodnikových služieb až po subdodávku) vrátane poradenstva, služieb v oblasti tvorby, výroby reklamného materiálu a marketingu. Zahŕňa:
– tvorbu a realizáciu reklamných kampaní:
• tvorbu a umiestnenie reklám v novinách, periodikách, v rozhlase, televízii, na internete a v iných médiách
• tvorbu a umiestnenie vonkajších reklám napr. billboardy, panely, nástenky a stojany, aranžovanie výkladov, úpravu výstavnej miestnosti, reklamu na autách a autobusoch
• leteckú reklamu
• distribúciu alebo dodanie reklamných materiálov alebo vzoriek
• zabezpečovanie stojanov a iných reklamných nosičov
– zabezpečovanie marketingových kampaní a iných reklamných služieb zameraných na prilákanie a udržanie klientov
• propagácia produktov
• marketing na mieste priameho predaja
• priama reklama poštou
• konzultačné služby v oblasti marketingu
Táto trieda vylučuje:
– tlač reklamných materiálov, pozri 58.19
– výrobu reklamných sloganov pre televíziu a film, pozri 59.11
– výrobu reklamných sloganov pre rozhlas, pozri 59.20
– prieskum trhu, pozri 73.20
– fotografické služby súvisiace s reklamou, pozri 74.20
– organizovanie kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30
– poštové a doručovacie služby (písanie adries, triedenie), pozri 82.19

7311

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Táto trieda obsahuje poskytovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako je organizačné a strategické plánovanie v rámci firmy, prepracovanie obchodných procesov, zmena riadenia, znižovanie nákladov a ďalšie finančné záležitosti; marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; stratégia v oblasti odmeňovania a odchodu do dôchodku, časový harmonogram výroby; plánovanie kontrol.
K uvedenému poskytovaniu obchodných služieb možno priradiť zabezpečovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory pre obchodné činnosti a verejné služby týkajúce sa:
– navrhovania účtovných metód a postupov, programov na účtovanie nákladov, postupy v oblasti kontroly rozpočtu
– poradenstva a pomoci plánovania, organizácie, zabezpečenia efektívnosti a kontroly, riadenia informácií atď pri obchodných činnostiach a verejných službách
Táto trieda vylučuje:
– navrhnutie počítačového softvéru pre účtovné systémy, pozri 62.01
– právne poradenstvo a zastupovanie, pozri 69.10
– činnosti v oblasti účtovníctva, vedenia účtovných kníh, auditu a daňového poradenstva, pozri 69.20
– poradenstvo v oblasti architektonických a inžinierskych činností, pozri 71.11, 71.12
– konzultačné činnosti v oblasti životného prostredia, agronómie, bezpečnosti a podobné konzultačné činnosti, pozri 74.90
– konzultačné činnosti v oblasti vyhľadávania a umiestňovania zamestnancov, pozri 78.10
– konzultačné činnosti v oblasti vzdelávania, pozri 85.60

7022

70 Vedenie firiem poradenstvo v oblasti riadenia

V tejto divízii je zahrnuté poskytovanie poradenstva a pomoci podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia ako sú strategické a organizačné plánovanie; finančné plánovanie a rozpočet, marketingová politika a ciele, politika v oblasti ľudských zdrojov, postupy v praxi a plánovanie; časový harmonogram výroby; riadiace plánovanie. Obsahuje aj vykonávanie dohľadu a riadenie ostatných útvarov v rámci jednej spoločnosti alebo podniku, t.j. činnosti vedenia firiem.

70

G SEKCIA G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Táto sekcia zahŕňa veľkoobchodný a maloobchodný predaj (predaj bez transformácie) akéhokoľvek druhu tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s predajom tovaru. Veľkoobchod a maloobchod sú poslednými etapami v distribúcii (rozdeľovaní) tovaru. Do tejto sekcie patria aj opravy motorových vozidiel a motocyklov.
Samotný predaj bez transformácie tovarov predpokladá, že zahŕňa operácie (alebo manipulácie), ktoré súvisia s obchodom, napr. triedenie, klasifikovanie do akostných tried, kompletizácia tovaru, miešanie (primiešavanie) tovaru (napr. piesok), plnenie do fliaš (s alebo bez predchádzajúceho čistenia fliaš), balenie, delenie hromadných zásielok, prebaľovanie pre distribúciu v malých objemoch, skladovanie (aj mrazeného alebo chladeného tovaru).
Divízia 45 zahŕňa všetky aktivity týkajúce sa predaja a opravy motorových vozidiel a motocyklov, zatiaľ čo divízie 46 a 47 zahŕňajú všetky ostatné predajné činnosti. Rozdiely medzi divíziou 46 (veľkoobchod) a divíziou 47 (maloobchod) sú založené na tom, aký je prevládajúci typ zákazníka.
Veľkoobchod je ďalší predaj (predaj bez transformácie) nového alebo použitého tovaru maloobchodníkom, predaj obchodník-obchodník, priemyselným, obchodným, inštitucionálnym alebo profesným užívateľom alebo ďalší predaj iným veľkoobchodníkom alebo je zastúpený obchodníkmi na burze, ktorí predávajú tovar týmto jednotlivcom alebo spoločnostiam.
Základnými typmi obchodov, ktoré sem patria, sú veľkoobchody s tovarmi, t.j. veľkoobchody s dispozičným právom na predávaný tovar, ako napríklad veľkoobchodníci, komisionári, makléri, priemyselní distributéri, vývozcovia, dovozcovia a družstevné nákupné združenia, predajné pobočky a kancelárie (avšak nie maloobchodné), ktoré sú prevádzkované výrobnými alebo baníckymi jednotkami mimo ich závod alebo baňu za účelom predaja vlastných výrobkov a ktoré len neprijímajú objednávky na priamu dodávku zo závodu alebo bane. Patria sem tiež tovaroví a komoditní makléri, komisionálni obchodníci a agenti a zhromažďovatelia, nákupcovia a kooperatívne združenia, zainteresovaní v marketingu poľnohospodárskych produktov.
Veľkoobchodníci často fyzicky kompletizujú, triedia a klasifikujú tovar do väčších zásielok, rozdeľujú veľkoobjemové zásielky na menšie, prebaľujú, redistribuujú tovar v menších zásielkach, napr. liečivá; skladujú, chladia, dodávajú a inštalujú tovar, starajú sa o zvýšenie predaja výrobkov, označujú výrobok.
Maloobchod je následný predaj (predaj bez transformácie) nového a použitého tovaru, prevažne najširšej verejnosti pre osobnú alebo domácu spotrebu alebo použitie, prostredníctvom obchodnej siete, obchodných domov, predajných stánkov, zásielkových obchodov alebo domov, podomových alebo pouličných obchodníkov, spotrebných družstiev, aukčných domov atď. Väčšina maloobchodníkov má k predávanému tovaru vlastnícke právo, ale niektorí pracujú ako sprostredkovatelia pre príkazcu a predávajú na konsignačný sklad alebo pracujú na komisnej báze.

G

01.63 Služby súvisiace so zberom úrody

Táto trieda zahŕňa:
– prípravu plodín pre primárne trhy, napr. čistenie, úpravu, triedenie, dezinfikovanie
– vyzrňovanie bavlny
– prípravu tabakových listov, napr. sušenie
– prípravu kakaových bôbov, napr. lúpanie
– voskovanie ovocia
Táto trieda vylučuje:
– prípravu poľnohospodárskych produktov výrobcom, pozri zodpovedajúcu triedu v skupinách 01.1, 01.2 alebo 01.3
– služby súvisiace so zberom úrody s cieľom zlepšiť kvalitu semien, pozri 01.64
– odstopkovanie alebo presúšanie tabaku, pozri 12.00
– marketingové činnosti komisionárov a spolupracujúcich asociácií, pozri divíziu 46
– veľkoobchod so surovými poľnohospodárskymi produktmi, pozri 46.2

0163

01 Pestovanie plodín a chov zvierat poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Táto divízia zahŕňa dve základné činnosti a to, produkciu rastlinných produktov a živočíšnych produktov, je doplnená tiež o formy organického poľnohospodárstva, ako aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín a chov geneticky modifikovaných zvierat. Táto divízia zahŕňa pestovanie plodín na otvorených poliach rovnako aj v skleníkoch.
Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.
Skupina 01.5 (Zmiešané hospodárstvo) porušuje bežné princípy pre identifikáciu hlavnej činnosti. Pripúšťa, že mnohé poľnohospodárske firmy primerane udržali v rovnováhe rastlinnú a živočíšnu výrobu a že by bolo subjektívne klasifikovať ich v jednej alebo v druhej kategórii.
Poľnohospodárske činnosti vylučujú akékoľvek spracovanie poľnohospodárskych produktov (klasifikovaných v divízii 10 a 11 (Výroba potravín a nápojov) a divízii 12 (Výroba tabakových výrobkov)), okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prípravu pre primárne trhy. V tejto divízii je zahrnutá i úprava výrobkov pre primárne trhy.
Táto divízia vylučuje stavebné práce (napr. poľnohospodárske terasovanie pôdy, kanalizáciu, prípravu ryžových polí atď.) klasifikované v sekcii F (Stavebníctvo) a nákupcov a družstevné asociácie zapojené do marketingu farmárskych produktov klasifikované v sekcii G. Rovnako je vylúčená krajinná starostlivosť a údržba, ktorá je klasifikovaná v triede 81.30.

01