78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

Táto trieda zahŕňa činnosti týkajúce sa ľudských zdrojov pre podnikateľské subjekty. Je tu klasifikované vykonávanie širokej škály služieb v oblasti personálneho manažmentu ľudských zdrojov. Sprostredkovateľ zastupuje zamestnancov v mzdových, daňových a iných finančných záležitostiach, ale nezodpovedá za riadenie a dozor zamestnancov.
Zabezpečovanie ľudských zdrojov sa robí väčšinou na dlhodobom alebo trvalom základe a úlohou jednotiek, ktoré sú tu klasifikované je pôsobenie v širokom okruhu ľudských zdrojov a personálneho manažmentu súvisiaceho s týmto zabezpečením.
Táto trieda vylučuje:
– zabezpečovanie činností v oblasti ľudských zdrojov spoločne s dozorom alebo riadením obchodnej činnosti, pozri triedu v príslušnej hospodárskej činnosti, do ktorej je tento druh podnikania zaradený
– sprostredkovanie zamestnanie pre dočasné doplnenie alebo nahradzovanie pracovnej sily zákazníka, pozri 78.20

7830

74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

Táto trieda zahŕňa širokú škálu služieb, ktoré sú najčastejšie poskytované komerčným klientom. Zahŕňa tie činnosti, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň odborných, vedeckých a technických znalostí, ale nezahŕňa pretrvávajúce, bežné obchodné služby, ktoré majú zväčša krátkodobý charakter.
Táto trieda zahŕňa:
– sprostredkovateľské obchodné činnosti, t.j. sprostredkovanie kúpy alebo predaja v rámci malého a stredného podnikania, vrátane znaleckých činností, okrem sprostredkovania nehnuteľností
– činnosti v oblasti sprostredkovania patentov (zabezpečenie kúpy alebo predaja patentov)
– činnosti v oblasti ohodnocovania, okrem ohodnocovania nehnuteľností a poistenia (starožitnosti, šperky atď.)
– overovanie faktúr a informácie o prepravných tarifách
– činnosti týkajúce sa predpovede počasia
– poradenstvo v oblasti bezpečnosti
– poradenstvo v oblasti agronómie
– poradenstvo v oblasti životného prostredia
– iné technické poradenstvo
– iné poradenské služby okrem poradenstva v oblasti architektúry, inžinierskych činností a riadenia
– stavebný dozor
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti realizované agentmi a agentúrami zastupujúcimi jednotlivcov s cieľom zaobstarávania angažmán vo filmovej, divadelnej produkcii alebo v iných oblastiach zábavy, športových podujatí a vyhľadávanie vydavateľov, producentov pre knihy, hry, umelecké diela, fotografie atď.
Táto trieda vylučuje:
– veľkoobchodný predaj ojazdených motorových vozidiel v rámci dražby, pozri 45.1
– on-line činnosti v oblasti dražieb (maloobchod), pozri 47.91
– činnosti spojené s dražbou domov (maloobchod), pozri 47.79
– činnosti sprostredkovateľov v oblasti nehnuteľností, pozri 68.31
– činnosti v oblasti vedenia účtovných kníh, pozri 69.20
– činnosti poradcov pre oblasť podnikania a riadenia, pozri 70.22
– činnosti poradcov pre oblasť architektúry a inžinierskych činností, pozri 71.1
– priemyselný a strojárenský dizajn, pozri 71.12, 74.10
– veterinárne testovanie a kontrola súvisiaca s potravinárskou výrobou, pozri 71.20
– umiestnenie reklamy a iné reklamné dizajny, pozri 73.11
– zabezpečenie stojanov a iných výstavných nosičov, pozri 73.11
– činnosti organizátorov kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30
– činnosti nezávislých aukcionárov, pozri 82.99
– riadenie vernostných programov, pozri 82.99
– poradenstvo v oblasti spotrebných úverov a zadĺženosti, pozri 88.99

7490

66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Táto trieda zahŕňa pomocné činnosti finančných služieb inde neklasifikované:
– spracovanie finančných transakcií a činnosti vyúčtovania vrátane transakcií úverových kariet
– služby investičného poradenstva
– činnosti sprostredkovateľov hypoték
Táto trieda tiež zahŕňa:
– správcovské a poručnícke služby a služby úschovy za honorár alebo na základe zmluvy
Táto trieda vylučuje:
– činnosti poisťovacích agentov a maklérov, pozri 66.22
– spravovanie fondov, pozri 66.30

6619

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení

Táto skupina zahŕňa činnosti agentov (t.j. sprostredkovateľov) pri predaji poistení a uzatváraní poistných zmlúv alebo pri poskytovaní služieb súvisiacich s poistením, dôchodkovým
zabezpečením a poskytovaním zamestnaneckých dávok, ako sú odhad poistných škôd a spravovanie prostredníctvom tretej strany.

662

64.92 Ostatné poskytovanie úverov

Táto trieda zahŕňa:
– finančné služby týkajúce sa hlavne poskytovania pôžičiek inštitúciami, ktoré nie sú finančnými sprostredkovateľmi, kde poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napr. pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Poskytujú nasledovné druhy služieb:
• poskytovanie spotrebných úverov
• financovanie medzinárodného obchodu
• poskytovanie dlhodobých finančných prostriedkov pre priemysel prostredníctvom priemyselných bánk
• požičiavanie peňazí mimo bankového sektora
• poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku
• služby poskytované v záložniach
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úveru hypotekárnymi úverovými spoločnosťami, ktoré prijímajú aj záruky, pozri 64.19
– operačný lízing, pozri divíziu 77, podľa druhu prenajímaného tovaru
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami, pozri 94.99

6492

52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave

Táto trieda zahŕňa:
– prepravu nákladu
– dojednávanie alebo organizovanie dopravných činností uskutočňovaných železničnou, cestnou, vodnou alebo leteckou dopravou
– sprostredkovanie prepravy skupinových zásielok cestnou, železničnou, vodnou alebo leteckou dopravou (vrátane vyzdvihnutia a dodávky tovaru a sústreďovania väčších celkov)
– výdaj a zaobstaranie prepravných dokumentov a nákladných listov
– činnosti colných deklarantov
– činnosti námorných špeditérov a špeditérov leteckej nákladnej dopravy
– sprostredkovateľské služby pre plavidlá a lietadlá
– činnosti týkajúce sa manipulácie s tovarom, napr. dočasné zabalenie s výhradným cieľom zabezpečiť tovar počas prepravy, vybalenie, vzorkovanie, váženie tovaru
Táto trieda vylučuje:
– činnosti iných poštových podnikov (kuriérske služby), pozri 53.20
– poskytovanie služieb spojených s poisťovaním motorových vozidiel, plavidiel, lietadiel, pozri 65.12
– činnosti cestovných agentúr (sprostredkovateľov), pozri 79.11
– činnosti cestovných kancelárií, pozri 79.12
– sprievodcovské činnosti, pozri 79.90

5229

47.99 Ostatný maloobchod mimo predajní stánkov a trhov

Táto trieda zahŕňa:
– maloobchodný predaj akéhokoľvek druhu výrobkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zahrnutý v predchádzajúcich skupinách:
• priamym predajom alebo predajom prostredníctvom podomových obchodníkov
• prostredníctvom predajných automatov atď.
– priamy predaj palív (vykurovací olej, palivové drevo, atď.), doručené k zákazníkovi
– činnosti dražieb mimo obchod (maloobchod, okrem internetu)
– maloobchodný predaj (mimo obchod) sprostredkovateľmi

4799

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Táto divízia zahŕňa nákup a následný predaj (predaj bez transformácie) nového alebo použitého tovaru určeného predovšetkým najširšej verejnosti pre osobnú alebo domácu spotrebu resp. použitie, uskutočňovaný obchodmi, obchodnými domami, predajnými stánkami, zásielkovými obchodmi, podomovými obchodníkmi a pouličnými predavačmi, spotrebnými družstvami atď.
Maloobchod je klasifikovaný v prvom rade podľa miesta predaja (maloobchodný predaj v predajniach: skupiny 47.1-47.7; maloobchod mimo predajní: skupiny 47.8-47.9). Maloobchod v predajniach zahŕňa maloobchod s použitým tovarom (trieda 47.79). Maloobchod v obchodoch sa ďalej delí na špecializovaný maloobchodný predaj (skupiny 47.2-47.7) a nešpecializovaný maloobchodný predaj (skupina 47.1). Vyššie uvedené skupiny sa ďalej rozdeľujú podľa rozsahu predávaných produktov. Predaj mimo obchodov je rozdelený podľa formy predaja, ako sú predaj prostredníctvom stánkov a na trhoch (skupina 47.8) a iný maloobchodný predaj mimo predajní ako napr. zásielkový obchod, podomový predaj, nákup s donáškou, nákup prostredníctvom predajných automatov atď. (skupina 47.9).
Tovar predávaný v tejto časti je obmedzený na tovar obvykle nazývaný ako spotrebný tovar alebo maloobchodný tovar. Tovar, ktorý obvykle nevstupuje do maloobchodného predaja, ako napr. obilniny, rudy, priemyselné stroje atď. sem nepatrí. Táto divízia zahŕňa aj jednotky primárne zapojené do predaja širokej verejnosti, od výstavných sprostredkovateľov, výrobky ako sú napr. osobné počítače, kancelárske potreby, farbivo a rezivo, aj keď tieto výrobky nemusia byť určené pre osoby alebo domácnosti. Manipulácia, ktorá je obvyklá pri obchodovaní neovplyvňuje základný charakter sprostredkovania a môže zahŕňať napr. triedenie, oddeľovanie, miešanie a balenie.
Táto divízia zahŕňa aj maloobchodný predaj uskutočňovaný komisionármi a sprostredkovateľmi a činnosti maloobchodných aukčných (dražobných) domov.
Táto divízia vylučuje:
– predaj farmárskych výrobkov prostredníctvom farmárov, pozri divíziu 01
– výrobu a predaj tovarov, ktoré sú bežne klasifikované ako výroba v divíziách 10 – 32
– predaj motorových vozidiel, motocyklov a ich dielov, pozri divíziu 45
– obchod s obilninami, zrnom, rudami, surovou ropou, priemyselnými chemikáliami, železom a oceľou a priemyselnými strojmi a zariadeniami, pozri divíziu 46
– predaj potravín a nápojov na spotrebu v prevádzkach a predaj odnášanej potravy, pozri divíziu 56
– prenájom a požičiavanie spotrebného tovaru širokej verejnosti, pozri skupinu 77.2

47