78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

NACE Kód
7830
NACE Text
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti týkajúce sa ľudských zdrojov pre podnikateľské subjekty. Je tu klasifikované vykonávanie širokej škály služieb v oblasti personálneho manažmentu ľudských zdrojov. Sprostredkovateľ zastupuje zamestnancov v mzdových, daňových a iných finančných záležitostiach, ale nezodpovedá za riadenie a dozor zamestnancov.
Zabezpečovanie ľudských zdrojov sa robí väčšinou na dlhodobom alebo trvalom základe a úlohou jednotiek, ktoré sú tu klasifikované je pôsobenie v širokom okruhu ľudských zdrojov a personálneho manažmentu súvisiaceho s týmto zabezpečením.
Táto trieda vylučuje:
– zabezpečovanie činností v oblasti ľudských zdrojov spoločne s dozorom alebo riadením obchodnej činnosti, pozri triedu v príslušnej hospodárskej činnosti, do ktorej je tento druh podnikania zaradený
– sprostredkovanie zamestnanie pre dočasné doplnenie alebo nahradzovanie pracovnej sily zákazníka, pozri 78.20