62.01 Počítačové programovanie

Táto trieda zahŕňa tvorbu programov, ich úpravy, testovanie a činnosti súvisiace s podporou programov.
Táto trieda zahŕňa:
– projektovanie štruktúry a obsahu a/alebo tvorbu počítačového kódu potrebného pre tvorbu a implementáciu:
• systémového softvéru (vrátane aktualizácie a opráv)
• aplikačného softvéru (vrátane aktualizácie a opráv)
• databáz
• webových stránok
– prispôsobenie softvéru, ako napr. modifikácia a konfigurácia existujúcich aplikácií tak, aby boli funkčné v prostredí klientskeho informačného systému
Táto trieda vylučuje:
– nakladateľstvo v oblasti softvéru, pozri 58.29
– preklad alebo úpravu softvéru podľa požiadaviek zákazníka pre čiastkový predaj vo vlastnej réžii, pozri 58.29
– navrhovanie a projektovanie počítačových systémov integrujúcich hardvér, softvér a komunikačné technológie aj v prípade, že softvér je neoddeliteľnou súčasťou, pozri 62.02

6201

01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat

Táto trieda zahŕňa:
– poľnohospodárske činnosti vykonávané za odmenu alebo na zmluvnom základe:
• činnosti na podporu množenia, rastu a úžitkovosti zvierat
• služby testovania stád, pasenie, kŕmne služby, kastrovanie hydiny, čistenie klietok a kurínov atď.
• činnosti súvisiace s umelým oplodnením
• chov ušľachtilých koní
• strihanie oviec
• kŕmenie a starostlivosť o hospodárske zvieratá
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti kováčov podkov
Táto trieda vylučuje:
– poskytnutie priestoru výlučne na chov zvierat, pozri 68.20
– veterinárne činnosti, pozri 75.00
– očkovanie zvierat, pozri 75.00
– prenájom zvierat (napr. dobytka), pozri 77.39
– chov domácich zvierat, pozri 96.09

0162

62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

Táto trieda zahŕňa ostatné služby informačných technológií a služby súvisiace s počítačom inde neklasifikované ako sú:
– služby obnovy systémov po havárii
– inštalácia softvéru
– inštalácia osobných počítačov
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu sálových a podobných počítačov, pozri 33.20
– programovanie softvéru pre počítače, pozri 62.01
– konzultácie a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, pozri 62.02
– činnosti manažmentu počítačového príslušenstva, pozri 62.03
– spracovanie dát a súvisiace služby, pozri 63.11

6209

25.62 Obrábanie

Táto trieda zahŕňa:
– vŕtanie, sústruženie, drvenie, erodovanie, hobľovanie, prekrývanie, pretláčanie, vyrovnávanie, rezanie, brúsenie, orezanie, leštenie, zváranie, spájanie atď. kovových kúskov
– rezanie a písanie na kovy pomocou laserového lúča
Táto trieda vylučuje:
– činnosti kováčov (podkovanie koní), pozri 01.62
– rycie a gravírovacie činnosti na počkanie, pozri 95.25

2562

01.45 Chov oviec a kôz

Táto trieda zahŕňa:
– chov a šľachtenie oviec a kôz
– produkciu surového ovčieho alebo kozieho mlieka
– výrobu surovej vlny
Táto trieda vylučuje:
– strihanie oviec na základe poplatku alebo zmluvy, pozri 01.62
– produkciu ťahanej vlny, pozri 10.11
– spracovanie mlieka, pozri 10.51

0145

01.4 Chov zvierat

Táto skupina zahŕňa chov a kŕmenie všetkých zvierat okrem vodných zvierat.
Táto skupina vylučuje:
– chov a starostlivosť o zvieratá na farmách, pozri 01.62
– výroba kože a kožušín z bitúnkov, pozri 10.11

014

75.00 Veterinárne činnosti

Táto trieda zahŕňa:
– zdravotnú starostlivosť a kontrolu chovných zvierat
– zdravotnú starostlivosť a kontrolu domácich zvierat
Tieto činnosti vykonávajú kvalifikovaní veterinári na veterinárnych klinikách, ako aj v rámci návštev na farmách, v útulkoch a domácnostiach, vo vlastných poradniach, ordináciách a inde.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti veterinárnych asistentov a ďalšieho pomocného veterinárneho personálu
– klinicko-patologické a iné diagnostické činnosti súvisiace so zvieratami
– pohotovostné činnosti pre zvieratá
Táto trieda vylučuje:
– chov poľnohospodárskych zvierat bez zdravotnej starostlivosti, pozri 01.62
– strihanie oviec, pozri 01.62
– činnosti spojené s dozorom nad stádami, hnanie stád, pasenie, vykrmovanie hydiny, pozri 01.62
– činnosti spojené s umelým oplodnením, pozri 01.62
– činnosti spojené s chovom domácich zvierat bez zdravotnej starostlivosti, pozri 96.09

7500

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

Táto trieda zahŕňa:
– módne návrhárstvo týkajúce sa textílií, odevov, obuvi, šperkov, nábytku a ostatných módnych tovarov, ako aj iného tovaru osobnej spotreby a tovaru pre domácnosti
– priemyselný dizajn, t.j. tvorba a rozvoj návrhov z hľadiska optimálneho použitia, ceny a vzhľadu produktov vrátane návrhu materiálu, mechanizmu, tvaru, farby a povrchovej úpravy produktov zohľadňujúc ľudské potreby, bezpečnosť, obchodné požiadavky na prepravu, použitie a opravu
– činnosti grafických návrhárov
– činnosti interiérových dekoratérov
Táto trieda vylučuje:
– návrh a tvorba webových stránok, pozri 62.01
– architektonické činnosti, pozri 71.11
– inžinierske činnosti, t.j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva, pozri 71.12.

7410