75.00 Veterinárne činnosti

NACE Kód
7500
NACE Text
Veterinárne činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– zdravotnú starostlivosť a kontrolu chovných zvierat
– zdravotnú starostlivosť a kontrolu domácich zvierat
Tieto činnosti vykonávajú kvalifikovaní veterinári na veterinárnych klinikách, ako aj v rámci návštev na farmách, v útulkoch a domácnostiach, vo vlastných poradniach, ordináciách a inde.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti veterinárnych asistentov a ďalšieho pomocného veterinárneho personálu
– klinicko-patologické a iné diagnostické činnosti súvisiace so zvieratami
– pohotovostné činnosti pre zvieratá
Táto trieda vylučuje:
– chov poľnohospodárskych zvierat bez zdravotnej starostlivosti, pozri 01.62
– strihanie oviec, pozri 01.62
– činnosti spojené s dozorom nad stádami, hnanie stád, pasenie, vykrmovanie hydiny, pozri 01.62
– činnosti spojené s umelým oplodnením, pozri 01.62
– činnosti spojené s chovom domácich zvierat bez zdravotnej starostlivosti, pozri 96.09