O SEKCIA O VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Do tejto sekcie patria služby štátneho charakteru bežne vykonávané verejnou správou. Tieto činnosti zahrňujú uzákonenie a právny výklad zákonov a zabezpečenie ich dodržiavania ako aj správu programov, ktoré sú na nich založené, činnosti v oblasti legislatívy, daní, národnej obrany, verejného poriadku a bezpečnosti, imigračné služby, služby v oblasti zahraničných vecí a správy vládnych programov. Táto časť zahŕňa aj povinné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Právna alebo inštitucionálna forma sama o sebe nie je určujúcim faktorom, aby daná činnosť bola zaradená do tejto sekcie, určujúcim faktorom je skôr charakter činnosti popísaný v predchádzajúcom odstavci. To znamená, že činnosti uvedené na iných miestach v NACE nespadajú do tejto sekcie, aj keď ich vykonávajú subjekty verejnej správy. Napríklad správa
vzdelávacieho systému (napr. nariadenia, kontroly, učebné osnovy) spadá do tejto sekcie, ale vyučovanie samotné nie (pozri sekcia P). Väzenské a vojenské nemocnice sú zaradené pod zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (pozri sekcia Q). Podobne aj niektoré činnosti popísané v tejto sekcii môžu byť vykonávané mimovládnymi jednotkami.

O

84.11 Všeobecná verejná správa

Táto trieda zahŕňa:
– výkonnú a legislatívnu správu ústredných, regionálnych a miestnych orgánov
– správu a dohľad nad fiškálnymi záležitosťami:
• fungovanie daňového systému
• inkaso cla a dane z tovaru a vyšetrovanie porušovania daňovej disciplíny
• colná správa
– implementáciu a správu verejných finančných prostriedkov a verejného dlhu:
• výber a výnos z prijatých finančných prostriedkov a riadenie ich vyplácania
– správu celkovej (civilnej) politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov
– správu a zabezpečenie fungovania celkového hospodárskeho a sociálneho plánovania a štatistických služieb na všetkých vládnych úrovniach
Táto trieda vylučuje:
– prevádzkovanie štátom vlastnených budov alebo budov v užívaní štátu, pozri 68.2, 68.3
– správu politiky v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie osobného blahobytu a s tým spojených fondov, pozri 84.12
– správu politiky v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť hospodárske výsledky a konkurencieschopnosť, pozri 84.13
– správu politiky v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na obranu a s tým spojených fondov, pozri 84.22
– prevádzkovanie štátneho archívu, pozri 91.01

8411