78 Sprostredkovanie práce

Táto divízia zahŕňa činnosti ako je evidencia voľných pracovných miest a ponuka alebo umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie, kde ponúknuté alebo umiestňované osoby nie sú zamestnancami agentúry sprostredkujúcej prácu, zabezpečovanie pracovníkov pre zákazníka na dobu určitú, ktorí nahrádzajú pracovnú silu klienta a činnosti súvisiace s poskytnutím iných ľudských zdrojov.
Táto divízia zahŕňa:
– činnosti spojené s vyhľadávaním a umiestnením vedúceho personálu
– castingové agentúry pre divadlá
Táto divízia vylučuje:
– činnosti agentov individuálnych umelcov, pozri 74.90

78

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

Táto trieda zahŕňa činnosti ako je evidencia voľných pracovných miest a ponuka alebo umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie, kde ponúknuté alebo umiestňované osoby nie sú zamestnancami agentúry sprostredkujúcej prácu.
Táto trieda zahŕňa:
– vyhľadávanie, výber a sprostredkovanie personálu vrátane vedúceho personálu
– castingové agentúry a kancelárie atď., castingové agentúry pre divadlá
– on-line agentúry pre sprostredkovanie personálu
Táto trieda vylučuje:
– činnosti agentov alebo agentúr individuálnych divadelných a iných umelcov, pozri 74.90

7810

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

Táto trieda zahŕňa činnosti týkajúce sa zabezpečovania pracovníkov pre zákazníka na dobu určitú, dočasne doplňujúcich alebo nahrádzajúcich pracovnú silu zákazníka, kde ponúknuté osoby sú zamestnancami agentúry, pričom agentúra nezabezpečuje priame riadenie svojich zamestnancov na pracovných miestach zákazníka.

7820

66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

Táto trieda zahŕňa:
– jednanie na finančných trhoch v mene iných (napr. burzové maklérstvo) a súvisiace činnosti
– sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
– sprostredkovanie obchodu s komoditami
– činnosti zmenární atď.
Táto trieda vylučuje:
– jednanie na trhoch vo vlastnom mene, pozri 64.99
– spravovanie portfólií a spravovanie fondov za honorár alebo na základe zmluvy, pozri 66.30

6612

64.1 Peňažné sprostredkovanie

Táto skupina zahŕňa získavanie finančných zdrojov vo forme prevoditeľných vkladov, t.j. zdrojov, ktoré sú pevne stanovené vo finančných podmienkach, získané na každodennej báze a oddelene od centrálneho bankovníctva, získané z nefinančných zdrojov

641