97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

Táto trieda zahŕňa činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu, ako napr. služobných, kuchárov, komorníkov, vrchných lokajov, práčok, záhradníkov, vrátnikov, koniarov, šoférov, opatrovateľov, vychovávateliek, opatrovateliek detí, súkromných učiteľov, sekretárok atď.
Zamestnaný domáci personál tak môže pri sčítaní ľudu alebo pri štúdiách uviesť činnosť svojho zamestnávateľa, hoci je zamestnávateľ jednotlivec. Produkt z tejto činnosti je spotrebovaný zamestnávajúcou domácnosťou.
Táto trieda vylučuje:
– zabezpečovanie služieb ako napr. varenie, záhradkárstvo atď. nezávislými poskytovateľmi služieb (spoločnosti alebo jednotlivci), pozri podľa typu služby

9700

93.19 Ostatné športové činnosti

Táto trieda zahŕňa:
– činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí
– činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov atď.
– činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov
– činnosti spojené s podporou športových podujatí
– činnosti závodísk (áut, koní, psov)
– prevádzku oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov
– podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
– činnosti horských vodcov
Táto trieda vylučuje:
– prenájom športových potrieb, pozri 77.21
– činnosti športových škôl a táborov, pozri 85.51
– činnosti športových inštruktorov, učiteľov a trénerov, pozri 85.51
– organizovanie a prevádzku športových podujatí pre profesionálov alebo amatérov v krytých alebo nekrytých zariadeniach športovými klubmi s/bez ich vlastných zariadení, pozri 93.11, 93.12
– činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29

9319

91.01 Činnosti knižníc a archívov

Táto trieda tiež zahŕňa:
– dokumentačné a informačné činnosti všetkých druhov knižníc, čitární, audiovizuálnych miestností, verejných archívov poskytujúcich služby širokej verejnosti alebo vybraným zákazníkom ako napr. študentom, vedcom, učiteľom a členom, ako aj prevádzku štátnych archívov:
• organizovanie zbierok (či už špecializovaných alebo nešpecializovaných)
• katalogizácia zbierok
• požičiavanie a skladovanie máp, periodík, filmov, kaziet, umeleckých diel atď.
• rešeršné činnosti na základe požiadaviek
– skladovanie a služby foto a filmových zbierok

9101

85.51 Športová a rekreačná výchova

Trieda zahŕňa tábory a školy ponúkajúce kurzy atletických aktivít pre jednotlivcov alebo skupiny. Patria sem tiež športové tábory s dennými kurzami, aj športové tábory s ubytovaním cez noc. Vylučuje to konvenčné školy, vysoké školy a univerzity. Kurzy môžu byť poskytované v rôznych prostrediach ako napr. školiace priestory jednotiek alebo zákazníkov, vo vzdelávacích inštitúciach alebo zabezpečené inými spôsobmi. Kurzy poskytované v tejto triede sú organizované oficiálne.
Táto trieda zahŕňa:
– športové kurzy (baseball, basketbal, kriket, futbal atď.)
– tábory, športové kurzy
– gymnastické krúžky
– jazdecké kurzy, akadémie alebo školy
– plavecké kurzy
– činnosti profesionálnych športových inštruktorov, učiteľov, trénerov
– kurzy bojových umení
– kurzy kartových hier (ako napr. bridž)
– kurzy jogy
Táto trieda vylučuje:
– umelecké vzdelávanie, pozri 85.52

8551

85.52 Umelecké vzdelávanie

Trieda zahŕňa umelecké kurzy, divadelné a hudobné krúžky. Jednotky poskytujúce tento typ kurzov môžu byť pomenované ako „školy“, „štúdiá“, „triedy“ atď. Poskytujú oficiálne organizované kurzy, predovšetkým na účely rozvíjania záľub, rekreácie a rozvoja osobnosti, ale takéto kurzy nevedú k získaniu odborného diplomu, bakalárskeho ani magisterského / inžinierskeho titulu.
Táto trieda zahŕňa:
– učiteľov klavíra a iných hudobných kurzov
– umelecké kurzy
– tanečné kurzy a tanečné štúdiá
– divadelné školy (okrem akademických)
– školy výtvarného umenia (okrem akademických)
– herecké školy (okrem akademických)
– fotografické školy (okrem obchodných)
Táto trieda vylučuje:
– kurzy cudzích jazykov, pozri 85.59

8552