91.01 Činnosti knižníc a archívov

NACE Kód
9101
NACE Text
Činnosti knižníc a archívov
NACE Definícia
Táto trieda tiež zahŕňa:
– dokumentačné a informačné činnosti všetkých druhov knižníc, čitární, audiovizuálnych miestností, verejných archívov poskytujúcich služby širokej verejnosti alebo vybraným zákazníkom ako napr. študentom, vedcom, učiteľom a členom, ako aj prevádzku štátnych archívov:
• organizovanie zbierok (či už špecializovaných alebo nešpecializovaných)
• katalogizácia zbierok
• požičiavanie a skladovanie máp, periodík, filmov, kaziet, umeleckých diel atď.
• rešeršné činnosti na základe požiadaviek
– skladovanie a služby foto a filmových zbierok