78 Sprostredkovanie práce

Táto divízia zahŕňa činnosti ako je evidencia voľných pracovných miest a ponuka alebo umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie, kde ponúknuté alebo umiestňované osoby nie sú zamestnancami agentúry sprostredkujúcej prácu, zabezpečovanie pracovníkov pre zákazníka na dobu určitú, ktorí nahrádzajú pracovnú silu klienta a činnosti súvisiace s poskytnutím iných ľudských zdrojov.
Táto divízia zahŕňa:
– činnosti spojené s vyhľadávaním a umiestnením vedúceho personálu
– castingové agentúry pre divadlá
Táto divízia vylučuje:
– činnosti agentov individuálnych umelcov, pozri 74.90

78

66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

Táto trieda zahŕňa:
– jednanie na finančných trhoch v mene iných (napr. burzové maklérstvo) a súvisiace činnosti
– sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
– sprostredkovanie obchodu s komoditami
– činnosti zmenární atď.
Táto trieda vylučuje:
– jednanie na trhoch vo vlastnom mene, pozri 64.99
– spravovanie portfólií a spravovanie fondov za honorár alebo na základe zmluvy, pozri 66.30

6612

64.1 Peňažné sprostredkovanie

Táto skupina zahŕňa získavanie finančných zdrojov vo forme prevoditeľných vkladov, t.j. zdrojov, ktoré sú pevne stanovené vo finančných podmienkach, získané na každodennej báze a oddelene od centrálneho bankovníctva, získané z nefinančných zdrojov

641

64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie

Táto trieda zahŕňa prijímanie vkladov a/alebo náhrad vkladov a poskytovanie úverov alebo pôžičiek. Poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napríklad pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Tieto činnosti sú spravidla vykonávané peňažnými finančnými inštitúciami, inými než centrálne banky, ako napr.:
– banky
– sporiteľne
– úverové spoločnosti
Táto trieda tiež zahŕňa:
– poštové žíro a činnosti poštových sporiteľní
– poskytovanie hypotekárnych úverov špecializovanými spoločnosťami prijímajúcimi zábezpeku
– činnosti s peňažnými poukážkami
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku, pozri 64.92
– spracovanie transakcií kreditných kariet a činnosti vyúčtovania, pozri 66.19

6419

46.1 Sprostredkovanie veľkoobchodu

Táto skupina zahŕňa:
– činnosti komisionárov, komoditných maklérov a všetkých ostatných veľkoobchodníkov, ktorí obchodujú v zastúpení a na účet iných
– činnosti sprostredkovateľov kontaktov medzi predávajúcimi a kupujúcimi alebo zástupcov, ktorí uskutočňujú obchodné transakcie v zastúpení príkazcu vrátane služieb cez internet
Táto skupina zahŕňa:
– činnosti veľkoobchodných aukčných domov vrátane veľkoobchodného predaja cez internet

461