26.51 Výroba nástrojov a zariadení na meranie testovanie a navigovanie

NACE Kód
2651
NACE Text
Výroba nástrojov a zariadení na meranie testovanie a navigovanie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa výrobu systémov a nástrojov prieskumných, vyšetrovacích, navigačných, pre letecké a plavebné účely; automatickú kontrolu a reguláciu použitia, napr. ohrievanie, klimatizácia, ochladzovacie zariadenia; nástroje a prístroje na meranie, zobrazenie, označenie, zaznamenanie, prenos a kontrolu teploty, vlhkosti, tlaku, podtlaku, spaľovania, prúdenia, stupňa viskozity (lepkavosti), hustoty, kyslosti, koncentrácie a rotácie; zhrnutia (napr. registrácie) prietokomerov a počítacích zariadení; nástrojov na meranie a testovanie charakteristík elektriny a elektrických signálov; nástrojov a nástrojových systémov pre laboratórne analýzy chemických alebo fyzických zložiek alebo koncentrácie vzoriek pevného, kvapalného, plynného alebo
zloženého materiálu; ostatné meracie testovacie nástroje a jednotlivé časti.
V tejto triede je zahrnutá aj výroba neelektrického meracieho, testovacieho a navigačného zariadenia (okrem jednoduchých mechanických nástrojov).
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu leteckého motorového zariadenia
– výrobu zariadenia na testovanie automobilových emisií
– výrobu meteorologických nástrojov
– výrobu zariadenia na testovanie a kontrolu fyzikálnych vlastností
– výrobu polygrafických strojov
– výrobu nástrojov na radiačné vyšetrovanie a monitorovanie
– výrobu zememeračských prístrojov
– výrobu termometrov a bimetalových teplomerov (okrem lekárskych)
– výrobu regulátorov vlhkosti
– výrobu meracích nástrojov výrobu regulátorov kúrenia
– výrobu regulátorov ohňa a horákov
– výrobu spektrometrov
– výrobu pneumatických meradiel
– výrobu meračov spotreby (napr. vody, plynu, elektriny)
– výrobu prietokomerov a čítacích zariadení
– výrobu mechanických počítadiel
– výrobu detektora mín, (signalizačných) generátorov pulzu; detektorov kovu
– výrobu prieskumného, vyšetrovacieho, navigačného, leteckého a plavebného zariadenia,
vrátane hydroakustických (zvukových) bojí
– výroba radarového vybavenia
– výrobu GPS prístrojov
– výrobu ekologických a automatických ovládačov do spotrebičov
– výrobu meracieho a záznamového zariadenia (napr. čierna skrinka)
– výrobu detektorov pohybu
– výrobu radarov
– výrobu laboratórnych analytických nástrojov (napr. zariadení na analýzu krvi)
– výrobu laboratórnych váh, inkubátorov a rôzneho laboratórneho aparátu na meranie,
testovanie atď.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu telefónnych záznamníkov, pozri 26.30
– výrobu ožarovacieho zariadenia, pozri 26.60
– výrobu optického nastavovacieho zariadenia, pozri 26.70
– výrobu diktafónov, pozri 28.23
– výrobu prístrojov na váženie (ostatné než laboratórne váhy), vyrovnávanie, ovládanie kaziet atď., pozri 28.29
– výroba lekárskych teplomerov, pozri 32.50
– inštalácia zariadenia na kontrolu priemyselného procesu, pozri 33.20
– výrobu jednoduchých mechanických meracích nástrojov (napr. meracie pásky, ortézy), pozri výrobnú triedu podľa hlavného použitého materiálu