26.51 Výroba nástrojov a zariadení na meranie testovanie a navigovanie

NACE Kód
2651
NACE Text
Výroba nástrojov a zariadení na meranie testovanie a navigovanie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa výrobu systémov a nástrojov prieskumných, vyšetrovacích, navigačných, pre letecké a plavebné účely; automatickú kontrolu a reguláciu použitia, napr. ohrievanie, klimatizácia, ochladzovacie zariadenia; nástroje a prístroje na meranie, zobrazenie, označenie, zaznamenanie, prenos a kontrolu teploty, vlhkosti, tlaku, podtlaku, spaľovania, prúdenia, stupňa viskozity (lepkavosti), hustoty, kyslosti, koncentrácie a rotácie; zhrnutia (napr. registrácie) prietokomerov a počítacích zariadení; nástrojov na meranie a testovanie charakteristík elektriny a elektrických signálov; nástrojov a nástrojových systémov pre laboratórne analýzy chemických alebo fyzických zložiek alebo koncentrácie vzoriek pevného, kvapalného, plynného alebo
zloženého materiálu; ostatné meracie testovacie nástroje a jednotlivé časti.
V tejto triede je zahrnutá aj výroba neelektrického meracieho, testovacieho a navigačného zariadenia (okrem jednoduchých mechanických nástrojov).
Táto trieda zahŕňa:
- výrobu leteckého motorového zariadenia
- výrobu zariadenia na testovanie automobilových emisií
- výrobu meteorologických nástrojov
- výrobu zariadenia na testovanie a kontrolu fyzikálnych vlastností
- výrobu polygrafických strojov
- výrobu nástrojov na radiačné vyšetrovanie a monitorovanie
- výrobu zememeračských prístrojov
- výrobu termometrov a bimetalových teplomerov (okrem lekárskych)
- výrobu regulátorov vlhkosti
- výrobu meracích nástrojov výrobu regulátorov kúrenia
- výrobu regulátorov ohňa a horákov
- výrobu spektrometrov
- výrobu pneumatických meradiel
- výrobu meračov spotreby (napr. vody, plynu, elektriny)
- výrobu prietokomerov a čítacích zariadení
- výrobu mechanických počítadiel
- výrobu detektora mín, (signalizačných) generátorov pulzu; detektorov kovu
- výrobu prieskumného, vyšetrovacieho, navigačného, leteckého a plavebného zariadenia,
vrátane hydroakustických (zvukových) bojí
- výroba radarového vybavenia
- výrobu GPS prístrojov
- výrobu ekologických a automatických ovládačov do spotrebičov
- výrobu meracieho a záznamového zariadenia (napr. čierna skrinka)
- výrobu detektorov pohybu
- výrobu radarov
- výrobu laboratórnych analytických nástrojov (napr. zariadení na analýzu krvi)
- výrobu laboratórnych váh, inkubátorov a rôzneho laboratórneho aparátu na meranie,
testovanie atď.
Táto trieda vylučuje:
- výrobu telefónnych záznamníkov, pozri 26.30
- výrobu ožarovacieho zariadenia, pozri 26.60
- výrobu optického nastavovacieho zariadenia, pozri 26.70
- výrobu diktafónov, pozri 28.23
- výrobu prístrojov na váženie (ostatné než laboratórne váhy), vyrovnávanie, ovládanie kaziet atď., pozri 28.29
- výroba lekárskych teplomerov, pozri 32.50
- inštalácia zariadenia na kontrolu priemyselného procesu, pozri 33.20
- výrobu jednoduchých mechanických meracích nástrojov (napr. meracie pásky, ortézy), pozri výrobnú triedu podľa hlavného použitého materiálu