64.20 Činnosti holdingových spoločností

NACE Kód
6420
NACE Text
Činnosti holdingových spoločností
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti holdingových spoločností, t.j. jednotiek, ktoré sa zaoberajú správou majetkových podielov (vlastníctvo kontrolnej úrovne majetku) skupiny dcérskych spoločností a ktorých hlavnou činnosťou je vlastníctvo skupiny. Holdingové spoločnosti v tejto triede neposkytujú žiadne iné služby v odvetviach, v ktorých dcérska spoločnosť pôsobí, t.j. nespravujú alebo neriadia iné jednotky.
Táto trieda vylučuje:
– aktívny manažment spoločností a podnikov, strategické plánovanie a prijímanie rozhodnutí spoločnosti, pozri 70.10