64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.

NACE Kód
6499
NACE Text
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- ostatné finančné sprostredkovanie súvisiace predovšetkým s rozdeľovaním fondov iné ako poskytovanie úverov:
• faktoringové služby
• predaj swapov, opcií a hedgindové/zabezpečovacie operácie
• činnosti spoločností, ktoré odkupujú poistky od nevyliečiteľne chorých vlastníkov poistiek
- investičné aktivity vo vlastnom mene, ako sú aktivity spoločnosti s rizikovým kapitálom a aktivity investičných klubov atď.
Táto trieda vylučuje:
- finančný lízing, pozri 64.91
- spravovanie cenných papierov v prospech iných, pozri 66.12
- obchodovanie s majetkom, lízing a prenájom majetku, pozri divíziu 68
- inkasovanie zmenky bez odkúpenia dlhu, pozri 82.91
- činnosti poskytovania grantov medzinárodnými organizáciami, pozri 94.99