93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

NACE Kód
9329
NACE Text
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti spojené so zábavou a rekreáciou (okrem činností lunaparkov a zábavných parkov), ktoré nie sú zaradené inde:
- prevádzka mincových hracích automatov
- činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania)
- prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí
- prevádzka lyžiarskych dráh
- prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení
- trhy a prehliadky rekreačného charakteru
- služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín, skriniek alebo lehátok atď.
- prevádzkovanie tanečných parketov
Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo zariadenia
Táto trieda vylučuje:
- prevádzkovanie lanoviek (pozemných, visutých), lyžiarskych vlekov, pozri 49.39
- plavby za účelom rybolovu, pozri 50.10, 50.30
- poskytovanie priestorov a zariadení na krátkodobý pobyt návštevníkov v rekreačných parkoch, lesoch a táboroch, pozri 55.30
- kempy pre obytné automobily, rekreačné kempy, lovecké a rybárske tábory, táboriská a kempy pozri 55.30
- diskotéky, pozri 56.30
- divadelné a cirkusové skupiny, pozri 90.01