93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

NACE Kód
9329
NACE Text
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti spojené so zábavou a rekreáciou (okrem činností lunaparkov a zábavných parkov), ktoré nie sú zaradené inde:
– prevádzka mincových hracích automatov
– činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania)
– prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí
– prevádzka lyžiarskych dráh
– prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení
– trhy a prehliadky rekreačného charakteru
– služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín, skriniek alebo lehátok atď.
– prevádzkovanie tanečných parketov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo zariadenia
Táto trieda vylučuje:
– prevádzkovanie lanoviek (pozemných, visutých), lyžiarskych vlekov, pozri 49.39
– plavby za účelom rybolovu, pozri 50.10, 50.30
– poskytovanie priestorov a zariadení na krátkodobý pobyt návštevníkov v rekreačných parkoch, lesoch a táboroch, pozri 55.30
– kempy pre obytné automobily, rekreačné kempy, lovecké a rybárske tábory, táboriská a kempy pozri 55.30
– diskotéky, pozri 56.30
– divadelné a cirkusové skupiny, pozri 90.01