82.1 Administratívne a pomocné činnosti

NACE Kód
821
NACE Text
Administratívne a pomocné činnosti
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa poskytovanie celej škály každodenných administratívnych služieb ako je finančné plánovanie, účtovanie a vedenie záznamov, distribúcia personálu a fyzických prostriedkov a logistika pre zákazníkov na základe zmluvy alebo za odplatu.
Táto skupina zahŕňa aj poskytovanie pomocných činností na zmluvnom základe alebo za odplatu, ktoré sú trvalo rutinného charakteru a ktoré si podniky a organizácie zvyčajne zabezpečujú samy pre seba.
Jednotky zaradené do tejto skupiny neposkytujú prevádzkový personál na vykonávanie kompletnej činnosti podniku. Jednotky, ktoré sa zaoberajú jednou špecifickou činnosťou z týchto činností činností sa zatrieďujú podľa danej špecifickej činnosti.