85.20 Základné školstvo

NACE Kód
8520
NACE Text
Základné školstvo
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa základné vzdelávanie: poskytovanie obvyklých postupov a pridružených postupov, ktoré poskytujú žiakom kvalitné základné vzdelanie v čítaní, písaní a matematike a poskytuje aj základné vedomosti z iných predmetov ako napr. dejepis, geografia, prírodné vedy, spoločenské vedy, umenie a hudba.
Takéto vzdelávanie sa zväčša poskytuje deťom, avšak je tu zahrnuté aj poskytovanie programov na zvýšenie gramotnosti v rámci alebo mimo školského systému, ktoré sú svojím obsahom podobné programom na úrovni základného vzdelávania, avšak sú určené pre tých, ktorí sa považujú už za príliš starých na to, aby navštevovali základnú školu (t.j. sú to programy na zvyšovanie gramotnosti dospelých).
Táto trieda vylučuje:
– vzdelávanie dospelých, pozri 85.5
– činnosti opatrovateľských služieb pre deti vrátane školských družín, pozri 88.91