85.5 Ostatné vzdelávanie

NACE Kód
855
NACE Text
Ostatné vzdelávanie
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa všeobecné doškoľovacie vzdelávanie a výcvik pre akúkoľvek profesiu, hobby alebo účely rozvíjania osobnosti.
Nepatria sem vzdelávacie činnosti popísané v skupinách 85.185.4, ako napr. predškolská výchova, základné vzdelávanie, stredoškolské a vyššie vzdelávanie. Sú tu zahrnuté tábory a školy poskytujúce kurzy atletických aktivít pre skupiny alebo jednotlivcov, kurzy cudzích jazykov, umelecké kurzy, dramatické, hudobné alebo iné kurzy alebo špecializované tréningy, neporovnateľné so vzdelávaním v skupinách 85.185.4.