85.59 Ostatné vzdelávanie i n.

NACE Kód
8559
NACE Text
Ostatné vzdelávanie i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– vzdelávanie, ktoré nie je definovateľné podľa stupňa
– bežné doučovanie
– vzdelávacie centrá poskytujúce doučovacie kurzy
– prípravné kurzy na odborné skúšky
– jazykové kurzy a kurzy zamerané na rozvoj konverzačných schopností
– počítačové kurzy
– náboženská výchova
Táto trieda tiež zahŕňa:
– záchranárske kurzy
– kurzy prežitia
– kurzy prezentovania na verejnosti
– kurzy rýchleho čítania
– činnosti centier voľného času
Táto trieda vylučuje:
– programy na rozvoj gramotnosti dospelých, pozri 85.20
– všeobecné stredoškolské vzdelávanie, pozri 85.31
– technické a odborné stredoškolské vzdelávanie, pozri 85.32
– vysokoškolské vzdelávanie, pozri 85.4