87.30 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

NACE Kód
8730
NACE Text
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa služby domácej a osobnej starostlivosti pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nie sú schopné sa samé postarať o seba v plnom rozsahu a/alebo ktoré si neželajú žiť samostatne. Takáto starostlivosť zvyčajne zahŕňa ubytovanie, stravovanie, dohľad a asistenciu v každodennom živote, napr. vedenie domácnosti. V niektorých prípadoch
tieto útvary poskytujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť pre obyvateľov v osobitných zariadeniach v rámci komplexu.
Táto trieda zahŕňa činnosti:
• asistenčných služieb
• komunít dôchodcov s trvalou starostlivosťou
• domovov pre staršie osoby s minimálnou ošetrovateľskou starostlivosťou
• zotavovní bez ošetrovateľskej starostlivosti
Táto trieda vylučuje:
– činnosti domovov pre staršie osoby s ošetrovateľskou starostlivosťou, pozri 87.10
– činnosti sociálnej práce s ubytovaním, kde zdravotné ošetrenie alebo vzdelanie nie je dôležitý prvok, pozri 87.90