87.90 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

NACE Kód
8790
NACE Text
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa služby domácej a osobnej starostlivosti pre osoby s výnimkou starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa nedokážu o seba postarať alebo ktoré si neželajú žiť samostatne.
Táto trieda zahŕňa:
– nepretržite poskytované činnosti, ktoré sú určené na poskytnutie sociálnej pomoci pre deti a zvláštne kategórie osôb s obmedzenou schopnosťou postarať sa o seba, kde však zdravotné ošetrenie alebo vzdelanie nie je dôležitý prvok:
• sirotince
• internátne domovy a ubytovne pre deti
• dočasné útulky pre bezdomovcov
• inštitúcie, ktoré poskytujú starostlivosť o slobodné matky s deťmi
Tieto činnosti môžu vykonávať vládne alebo súkromné organizácie.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti:
• prechodné ubytovanie pre osoby so sociálnymi problémami
• prechodné ubytovanie pre zločincov a delikventov
• nápravné zariadenia pre mládež
– diagnostické centrá pre deti
Táto trieda vylučuje:
– financovanie a vedenie programov povinného sociálneho zabezpečenia, pozri 84.30
– činnosti ošetrovateľskej starostlivosti, pozri 87.10
– domácu starostlivosť o staršie a zdravotne postihnuté osoby, pozri 87.30
– adopciu, pozri 88.99
– poskytnutie krátkodobého prístrešia pre obete pohrôm, pozri 88.99