88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i n.

NACE Kód
8899
NACE Text
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– sociálne, konzultačné služby, služby sociálneho zabezpečenia, služby pre utečencov, odporúčanie a podobné služby, ktoré sa poskytujú jednotlivcom a rodinám v ich domovoch alebo inde a sú vykonávané vládnymi alebo súkromnými organizáciami, organizácie na pomoc postihnutým katastrofami a národnými alebo miestnymi svojpomocnými organizáciami a odborníkmi, ktorí poskytujú konzultačné služby:
• činnosti sociálneho zabezpečenia a poradenstvo pre deti a adolescentov
• adopciu, činnosti na zabránenie krutosti voči deťom a iným
• poradenstvo vo vedení domáceho rozpočtu, manželská a rodinná poradňa, poradenské služby pri úverovaní a zadĺženosti
• činnosti v komunite a susedstve
• činnosti pre obete katastrof, utečencov, imigrantov, atď. vrátane poskytnutia dočasného alebo predĺženého prístrešia pre tieto osoby
• odborná rehabilitácia a príprava nezamestnaných osôb za predpokladu, že prvok vzdelávania je obmedzený
• určenie spôsobilosti v súvislosti s pomocou sociálneho zabezpečenia, príplatky na nájom alebo potravinové poukážky
• denné služby pre bezdomovcov a iné sociálne slabé skupiny
• charitatívne činnosti ako získavanie finančných prostriedkov alebo iné podporné činnosti zamerané na sociálnu prácu
Táto trieda vylučuje:
– financovanie a vedenie programov povinného sociálneho zabezpečenia, pozri 84.30
– činnosti podobné tým, ktoré sú uvedené v tejto triede, avšak s ubytovaním, pozri 87.90