84.30 Povinné sociálne zabezpečenie

NACE Kód
8430
NACE Text
Povinné sociálne zabezpečenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– financovanie a správu vládou poskytovaných programov sociálneho zabezpečenia:
• nemocenské poistenie, poistenie pracovných úrazov a poistenie v nezamestnanosti
• starobné dôchodky
• programy pokrývajúce straty príjmu z dôvodu materstva, dočasnej invalidity, vdovstva atď.
Táto trieda vylučuje:
– nepovinné sociálne zabezpečenie, pozri 65.30
– poskytnutie služieb sociálnej starostlivosti a sociálnej práce (bez ubytovania), pozri 88.10, 88.99