87.10 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach

NACE Kód
8710
NACE Text
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti:
• domovov pre staršie osoby s ošetrovateľskou starostlivosťou
• doliečovacích domovov
• zotavovní s ošetrovateľskou starostlivosťou
• služieb ošetrovateľskej starostlivosti
• domovov opatrovateľskej služby
Táto trieda vylučuje:
- domáce služby poskytované zdravotníckymi profesionálmi, pozri divíziu 86
- činnosť domovov pre starých ľudí bez alebo iba s minimálnou ošetrovateľskou starostlivosťou, pozri 87.30
- činnosti sociálnej práce s ubytovaním, napr. sirotince, internátne domovy a ubytovne, dočasné útulky pre bezdomovcov, pozri 87.90