94.12 Činnosti profesijných členských organizácií

NACE Kód
9412
NACE Text
Činnosti profesijných členských organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti organizácií, záujmy členov ktorých sa zameriavajú najmä na odbornú disciplínu alebo odborné postupy alebo technickú oblasť, ako napr. zdravotné asociácie, právne asociácie, účtovnícke asociácie, technické asociácie, asociácie architektov atď.
– činnosti asociácií odborníkov zapojených vo vedeckých, akademických alebo kultúrnych činnostiach, ako napr. asociácie spisovateľov, maliarov, umelcov rôzneho druhu, novinárov atď.
– šírenie informácií, zriadenie a dohľad nad normami na vykonávanie praxe, zastupovanie pred vládnymi agentúrami a vzťahy profesijných organizácií s verejnosťou
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti učených spoločností
Táto trieda vylučuje:
– vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85