77.40 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

NACE Kód
7740
NACE Text
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti, ktoré umožňujú iným využívať duševné vlastníctvo a podobné produkty, za ktoré dostáva ich majiteľ autorský honorár alebo licenčný poplatok. Lízing týchto produktov môže prebiehať rôznymi formami akými sú napríklad povolenie na reprodukciu, využitie v ďalších procesoch alebo produktoch, prevádzkovanie činnosti na základe franchisingu atď. Súčasní majitelia mohli, ale nemuseli vytvoriť tieto produkty.
Táto trieda zahŕňa:
– lízing duševného vlastníctva (okrem diel chránených autorským právom ako sú knihy alebo softvér)
– prijímanie autorských honorárov alebo licenčných poplatkov za používanie:
• patentov
• ochranných značiek alebo servisných značiek
• výrobných značiek
• práv na prieskum nerastných surovín
• franchisingových zmlúv
Táto trieda vylučuje:
– nadobudnutie práv a publikovanie, pozri divízie 58 a 59
– výrobu, reprodukciu a distribúciu diel chránených autorským právom ako sú knihy, film alebo softvér, pozri divízie 58 a 59
– prenájom nehnuteľností, pozri 68.20
– prenájom hnuteľného majetku, pozri skupiny 77.1, 77.2, 77.3