84.12 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

NACE Kód
8412
NACE Text
Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu programov zameraných na zvýšenie osobného blahobytu:
• zdravie
• vzdelávanie
• kultúra
• šport
• rekreácia
• životné prostredie
• bývanie
• sociálne služby
- verejnú správu politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov pre uvedené oblasti
Táto trieda tiež zahŕňa:
- sponzorovanie rekreačných a kultúrnych činností
- rozdeľovanie štátnych grantov umelcom
- riadenie programov zameraných na zásobovanie pitnou vodou
- riadenie zberu odpadu a činnosti spojené s jeho likvidáciou
- riadenie programov na ochranu životného prostredia
- riadenie programov pre oblasť bývania
Táto trieda vylučuje:
- čistenie odpadových vôd a likvidáciu odpadu a hygienické zariadenia, pozri divízie 37, 38, 39
- činnosti spojené s povinným sociálnym zabezpečením, pozri 84.30
- vzdelávacie činnosti, pozri sekciu P
- činnosti súvisiace s ľudským zdravím, pozri divíziu 86
- múzeá a iné kultúrne inštitúcie, pozri divíziu 91
- činnosti knižníc a štátnych archívov, pozri 91.01
- športové alebo iné rekreačné aktivity, pozri divíziu 93