84.12 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

NACE Kód
8412
NACE Text
Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– verejnú správu programov zameraných na zvýšenie osobného blahobytu:
• zdravie
• vzdelávanie
• kultúra
• šport
• rekreácia
• životné prostredie
• bývanie
• sociálne služby
– verejnú správu politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov pre uvedené oblasti
Táto trieda tiež zahŕňa:
– sponzorovanie rekreačných a kultúrnych činností
– rozdeľovanie štátnych grantov umelcom
– riadenie programov zameraných na zásobovanie pitnou vodou
– riadenie zberu odpadu a činnosti spojené s jeho likvidáciou
– riadenie programov na ochranu životného prostredia
– riadenie programov pre oblasť bývania
Táto trieda vylučuje:
– čistenie odpadových vôd a likvidáciu odpadu a hygienické zariadenia, pozri divízie 37, 38, 39
– činnosti spojené s povinným sociálnym zabezpečením, pozri 84.30
– vzdelávacie činnosti, pozri sekciu P
– činnosti súvisiace s ľudským zdravím, pozri divíziu 86
– múzeá a iné kultúrne inštitúcie, pozri divíziu 91
– činnosti knižníc a štátnych archívov, pozri 91.01
– športové alebo iné rekreačné aktivity, pozri divíziu 93