64.30 Trasty fondy a podobné finančné subjekty

NACE Kód
6430
NACE Text
Trasty fondy a podobné finančné subjekty
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa právne jednotky zriadené na to, aby zhromažďovali cenné papiere alebo iné finančné aktíva bez riadenia, v mene akcionárov alebo beneficientov/užívateľov. Portfóliá sú prispôsobené tak, aby dosiahli špecifické investičné znaky, ako diverzifikácia, riziko, miera návratnosti a cenová nestabilita/premenlivosť. Tieto jednotky dostávajú úroky, dividendy a iné majetkové príjmy, ale majú nízku alebo žiadnu zamestnanosť a nemajú príjmy z predaja služieb.
Táto trieda zahŕňa:
- otvorené investičné fondy
- uzavreté investičné fondy
- jednotné investičné fondy
- trasty, majetkové alebo zastupiteľské účty spracované v mene benefcientov/užívateľov v zmysle podmienok trastovej, majetkovej alebo zastupiteľskej zmluvy
Táto trieda vylučuje:
- fondy a trasty, ktoré dostávajú príjmy z predaja výrobkov alebo služieb, pozri triedu NACE podľa ich hlavnej činnosti
- činnosti holdingových spoločností, pozri 64.20
- dôchodkové zabezpečenie, 65.30
- spravovanie fondov, pozri 66.30